صادرات نفت ايران به اروپا 6 برابر شد

Jahan e-Sanat - - اخبار -

صادرات نفت ايران به اروپا در چهار ماهه نخس//ت 2017 با افزايش بيش از شش برابري نسبت به مدت مشابه سال قبل به 9/316 ميليون تن گذشت.

جديدترين آمار منتشرش//ده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا )يورواس//تات( نشان ميدهد 28 عضو اتحاديه اروپا در چهار ماه نخست سالجاري ميالدي 9/316 ميليون تن نفت خام از ايران وارد کردهاند.

واردات نفت اين اتحاديه از ايران در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 6/7 برابري داشته است. در ماههاي ژانويه تا آوريل سال 2016 بالغ بر 1/378 ميليون تن نفت از ايران به اروپا صادر شده بود. براساس اين گزارش، ايتاليا بزرگترين واردکننده نفت ايران در چهار ماهه نخست 2017 شناخته شده است و 30 درصد نفت صادراتي ايران به اروپا معادل 2/871 ميليون تن به مقصد ايتاليا بوده است.

فرانسهنيزدراينمدت232/2 ميليونتننفتازايرانواردکردهاست که معادل 24 درصد نفت صادراتي ايران به اروپا بوده است.

واردات نفت اسپانيا از ايران 1/12 ميليون تن معادل 12 درصد گزارش شدهاست. يوناننيز740/1ميليونتننفتازايراندرچهارماههنخست 2017 وارد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.