چرامجرمسابقهداربایکفیشحقوقیآزادمیشود؟!

Jahan e-Sanat - - اخبار -

حادثه ربوده شدن و مرگ کودک هشت ماهه صبح دیروز بازسازی شد. مادر بنیتا که از صبح بسیار زود بر سر مزار فرزندش رفته بود، همچنان در شوک بود و دستانش میلرزید. با اشک و بغض گفت: این قاتل باید جلوی پدر و مادرش زجر بکشد و همانطور که بچه من درد کشید، برنجد. چطور ممکن است فردی که بیش از 100 شاکی خصوصی دارد با یک فقره فیش حقوقی آزاد شود.

به گزارش ایلنا، سردار محمدیان اظهار کرد: سارقان کمتر از یک ساعت بع//د بچه را رها کرده بودند. ما تم//ام تالشمان را کردیم تا بتوانیم بچه را سالم پیدا کنیم و خبر فوت این بچه همه ما را در شوک فرو برد. پدر بنیتا نیز نالهکنان تصریح کرد: فرزند من ماموریتی داشت و آمده بود آن را انجام دهد. بنیتا آمده بود این قاتل گیر بیفتد تا بچههای دیگر در امان باش//ند. سوال بنده هم این است که چطور ممکن است فردی بیش از 100 شاکی خصوصی داشته باشد و با فیش حقوقی آزاد شود.

در حالی که اهالی محله فریاد میزدند که قاتل بنیتا باید اعدام ش//ود، سردار محمدیان خطاب به آنان افزود: »این حادثه برای همه ما سخت بود اما با توجه به اینکه س//ارقان یک س//اعت و نیم بعد از سرقت ماشین را رها کرده بودند، از همین رو سرنخ در دست نداشتیم. از همان ساعت اولیه که به ما گزارش داده شد پیگیریها آغاز شد. ما ابتدا سارقان را دستگیر کرده و پس از اینکه اعتراف کردند، بچه و ماش//ین را پیدا کردیم«. در حالی که متهمان از ماش//ین پیاده شدند، سردار محمدیان دستور داد به درخواست خانواده متهمان باید سرش//ان را باال بگیرند و مردم شعار میدادند که آنها بیشرف هستند. جستوجوی بنیتا در 8 استان این مقام نیروی انتظامی همچنین ادامه داد: س//ارقان پس از طی یک مسیر کوتاه ماشین را رها کردند، در حالیکه بچه همچنان در داخل ماشین قرار داشت. پیگیریهای ما ادامه داشت و ما در تهران همزمان با این پرونده اقداماتمان را انجام میدادیم. ابتدا یکی از سارقان دستگیر شد و پس از اقرار، محل فرد دوم که مخفی شده بود را اعالم کرد. ساعت 10 شب سارق دوم را دستگیر کردیم. سارق دوم در بازجویی ابتدا منکر قضیه شد و پس از چند ساعت محل رها شدن ماشین را اعالم کرد.

محمدیان در پاس//خ به این س//وال که مردم فکر میکنند تاخیر پلیس باعث بروز چنین فاجعهای شده گفت: ما از دوربینهای راهنمایی و رانندگی پیگیر این ماشین بودیم و اگر چهار روز صبر کردیم، 35 سرفصل کاری را مدنظر داشتیم که در حال حاضر نمیتوانم آنها را برای شما بازگو کنم چراکه ممکن است آموزشی برای سارقان باشد. همه روزه همکاران ما مستقر بودند تا در صورت آالرم سامانه آن را پیگیری کنند اما به دلیل اینکه این خودرو ترددی در محدوده ترافیک نداشته و در همان ساعات اولیه رها شده بود، نتوانستیم از طریق دوربینها ردی از این خودرو پیدا کنیم.

وی درباره اینکه این متهمان با قرار وثیقه فیش حقوقی آزاده شده بودند نیز توضیح داد: طبیعتا این فرد سابقهدار بنا به دالیل و اتهاماتی بازداشت شده بوده اما از آنجا که در پلیس آگاهی نبود، ما نیز از آن بیاطالع بودیم. بنده از اینکه او با چه ضمانتی آزاد ش//ده بیاطالعم و میدانم که کمتر از یک ماه بوده که از زندان آزاد شده است.

پدر بنیتا هنگام بازسازی صحنه قتل افزود: جلوی در ایستاده بودم و به همسرم گفتم برویم که ناگهان صدای بسته شدن در ماشین را شنیدم. فورا به بیرون پریده و دیدم افرادی سوار ماشین شده و درها را قفل کردند. خودم را روی کاپوت انداختم اما آن فرد با حرکات مارپیچ و ترمزهای ناگهانی قصد داش//ت مرا از روی ماشین به پایین پرتاب کند. فریاد میزدم بچهام داخل ماشین است اما آنها با حرکات مارپیچ باعث شدند از روی کاپوت پرت شوم و برفپاککنها نیز کنده شد. وقتی دنده عقب گرفت تا از محل فرار کند، همسرم آیینه بغل ماشین را گرفت و فریاد میزد که دخترم داخل ماشین است اما آنها بدون توجه فقط حرکات مارپیچ انجام میدادند و باعث شدند همسرم با جدول کنار خیابان برخورد کند. سپس از محل متواری شدند و من دنبالشان دویدم و فریاد میزدم بچهام را بدهید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.