انعقادقراردادهایمیلیاردیودقیقهنودیشهرداری بااشخاصنامعلوم

Jahan e-Sanat - - اخبار -

ایلنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر چهارم تهران با اشاره به اینکهشهرداریدرماههایپایانیقراردادهایمیلیاردیباافرادنامشخصمیبندد، گفت: مطمئنم در آینده تخلفات زیادی که در این دوران رخ داده، آشکار خواهد ش//د.غالمرضا انصاری، فروش امالک ش//هرداری در این روزهای آخر را کاری غیراخالقی دانس//ت و تصریح کرد: فروش شتابزده امالک شهرداری، مدیریت شهری آینده را با مشکل روبهرو خواهد کرد و این اقدام در عرف و اخالق جایی ندارد.بخشیازساختمانهایاداری)بهخصوصساختمانشرکتسرمایهگذاری در خیابان آفریقا( در حال واگذاری است و برخی از ساختمانهای بزرگمقیاس نیزدرقبالبدهیهایشهرداریبادستگاههایمختلفتهاترمیشوند.همچنین یکسری تعهدات جدید در حال شکلگیری است که نمونهاش واگذاری مراکز بهاران به قرارگاه جهادی امام رضا)ع( است. مدیری که در حال ترک مجموعهای است،نبایدقراردادطویلالمدتباجاییببندد.بخشقابلتوجهیازاقداماتیکه در مجموعه مدیریت شهری انجام میشود، حتی بودجه مصوب خود شورا را نیز دور میزند. به این معنا که یکسری پروژه غیرمصوب را در قالب پروژه مصوب جا میزنند و در حال انجام یکسری جابهجایی هستند. با وجود تذکرات ما در شورا این روند کماکان ادامه دارد.این عضو شورای شهر در تشریح بار منفی اقدامات اخیر شهرداری برای مدیران بعدی افزود: چنین اقداماتی بار مالی افزودهای برای مدیریت شهری آینده در پی خواهد داشت. با توجه به کاهش چشمگیر فروش تراکمودرآمدهایناپایدارشهری،ایجادچنینتعهداتیبرایمدیریتآیندهمشکل وتهدیدایجادخواهدکرد.بااینشرایطایننگرانیوجودداردکهمدیریتشهری آینده حتی نتواند از پس پرداخت حقوق پرسنل و انجام خدمات شهری جاری هم برآید. تکلیف قرارگاه جهادی که پیش از این در صحن علنی در موردش تذکر دادم، هم هنوز مشخص نشده است و معلوم نشد این قرارگاه باالخره به کجا وابسته است. کل قراردادی که برای واگذاری مراکز بهاران با قرارگاه جهادی امام رضا)ع( بستند نیز غیرقانونی بود. فقط همین مورد هم نیست. دهها قرارداد دیگربستهشدهکههرکدامازقراردادهاباالی071 تا081 میلیاردتومانارزش دارد. با اکثر اعضای شورا در این مورد صحبت کردم و هیچکدام نمیدانستند این قرارگاه باالخره خصوصی، عمومی، دولتی یا خیریه است!غالمرضا انصاری ادامه داد: مدیران آینده اگر بخواهند وقت خود را صرف گذشته کنند، باید دو، سه سال از وقتشان را به بررسی و یافتن تخلفات اختصاص دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.