آلودگیمنابعزیرزمینیآب باراهاندازیسیستمفاضالبشهرتهران

Jahan e-Sanat - - اخبار - حج

رییس کمیته محیطزیست شورای شهر تهران گفت: در مورد مساله آب، استنادمابهوزارتبهداشتوسازمانحفاظتمحیطزیستاستوممکناست آلودگیمنابعزیرزمینیآبباراهاندازیسیستمفاضالبشهرتهرانبیشترشود. محمد حقانی افزود: برداشتهای غیرمجاز از سفرههای زیرزمینی آب و پایین رفتن این سفرهها، بسته شدن ذخیرهگاههایی که در دل زمین وجود داشت و تزریق مجدد آب به سفرههای زیرزمینی به علت برداشتهای مجاز سبب میشود آب کیفیت خود را از دست بدهد. آب بحث امنیت ملی است و در کمیتهایدرشورایامنیتکشورموردبحثاست.نیتراتآبتهراندربرخی مناطقشهریازجملهمنطقه4 باالبود.عالوهبرنیترات،نیتریتنیزبایدبررسی شود که ممکن است کم و بیش مشکالتی داشته باشند. با راهاندازی سیستم فاضالب شهر تهران ممکن است مشکل آلودگی سفرههای زیرزمینی بیشتر شود چراکه سطح آبهای زیرزمینی پایینتر میآید. درحال حاضر بیش از دوسوم فاضالب شهر تهران اجرا شده و نزدیک به 40 درصد انشعابات آب و فاضالب وصل شده است.وی در ادامه بیان کرد: متاسفانه شورای شهر چهارم تن به پذیرفتن مساله راهاندازی تصفیهخانه در منطقههایی که الزام دارند، تن نداد. با انجام این کار میتوانستیم بخش اضافی آب را به زمین تزریق کنیم. تخلیه شدن سفرههای آب زیرزمینی سبب نشست زمین در شهر تهران شده استودرحالحاضردرتهرانساالنه63 سانتیمترنشستزمینداریمکه در آینده نمیتوان عوارض آن را جبران کرد. علت تمام این اتفاقات بیبرنامه بودن و عدم مدیریت صحیح است و امیدواریم شورای شهر آینده به مسایل زیستمحیطیتوجهبیشتریداشتهباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.