بسترهارافیلترمیکنندمحبوبمن!

Jahan e-Sanat - - اخبار -

امیرحسینمیراسماعیلی-در هفتهای که گذشت، بحث فیلترینگ آن دسته از شبکههای اجتماعی که تا به حال فیلتر نشدهاند، بسیار داغ ب//ود محبوب من. از یک ط//رف دولت و وزارت ارتباط//ات معتقدند که توئیتر و فیسبوک باید رفع فیلتر شوند اما از طرفی دیگر برخی مقامات دستراستی نهتنها تمایلی به رفع فیلتر این دو شبکه اجتماعی ندارند که از فیلتر نشدن تلگرام توسط دولت هم شدیدا گالیهمندند! دلیل این بزرگواران هم برای فیلتر تلگرام بسیار جالب و شنیدنی است. میگویند به دلیل استفاده داعش از تلگرام برای حمله به مجلس شورای اسالمی باید آن را فیلتر کنید. منطقشان قشنگ نیست محبوب من؟ فقط نکتهای را فراموش کردهاند دوستان. آن هم اینکه داعش از ابزار دیگری نیز برای رسیدن به تهران استفاده کرده و بهتر است که آنها را هم فیلتر کنند. مثال داعشیها از خیابانها استفاده کردهاند، سوار پراید شده بودند، تلفن همراه داشتند، ساک ورزشی همراهشان بود، پیراهن بر تن داشتند و از همه مهمتر اینکه از اکسیژن موجود در هوا برای تنفس استفاده کردهاند. به راستی چرا دولت مدعی اعتدال اینچنین چشمانش را روی واقعیات انکارناپذیر میبندد و ابزار جاسوسی داعش در کشورمان را از بین نمیبرد؟

در راه که میآیی س//ری به مسووالن امور فیلترینگ بزن محبوب من. به آنها یادآوری کن که ما در س//ال 2017 زندگی میکنیم و فیلترینگ و سانسور غیر از چین و روسیه در هیچ کشوری به این شکل وجود ندارد. بگو تمام اس//تفاده ما از شبکههای اجتماعی برای امر خیر و دعوت مهمانان به منزل است و توئیتر و تلگرام و اینستاگرام در کشورمان بیشتر بستری برای افزایش جمعیت است تا عملیات تروریستی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.