فوت82 زائرحجتمتعسال49 براثربیماری

Jahan e-Sanat - - اخبار - تلخند

ایسنا- رییس مجمع پزشکی حج و زیارت هاللاحمر گفت: در سفر حج تمتع سال 94 غیر از شهدای فاجعه منا و سقوط جرثقیل، 28 نفر از زائران بر اثر بیماری فوت شدند.علی مرعشی افزود: طبق روال همیشگی یک سال قبل از اعزام زائران به مراسم حج تمتع، معاینات برای صحت سالمت مسافران انجام و تمام پروندههای پزشکی افراد توسط پزشکان متخصص سازمان حج و زیارت بررسی میشود، با این حال هر سال بین03 تا53 نفر از حجاج بر اثر بیماری فوت میشوند. در آخرین مراسم حج تمتع نیز فارغ از شهدای منا و سقوطجرثقیل82 نفربراثربیماریفوتشدند.تاکنون095 نفرازمتقاضیان شرکت در حج تمتع 96 به علت عدم توانایی در انجام اعمال حج نسبت به حضور در این مراس//م ردصالحیت شدهاند. بر اساس دستورالعملهای ارائه شده به پزشکان سازمان حج و زیارت از حضور بیماران مبتال به سرطانهای پیشرفته، مشکالت قلبی، ریوی، کبدی، اعصاب و روان، معتاد و افراد فلج و زنان حامله در ایام حج جلوگیری میشود. سرویسهای ویژه پزشکان برای بیماران دیابتی، قلبی و افرادی که در گذشته سابقه عمل جراحی داشتهاند نیز در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.