15

Jahan e-Sanat - - اخبار -

نیمار در تمرینات بارسلونا با یکی از همتیمیهایش درگیر شده است. در حالی که صحبتهای زیادی درباره انتقال نیمار به پاریسنژرمن مطرح میشود، این ستاره برزیلی در تمرین اخیر این تیم، با یکی از همتیمیهایش درگیر شده است.

بارس//لونا ک//ه در دی//دار اخی//ر خ//ود در اینترنشنالچمپیونزکاپباگلنیمارمقابلمنچستریونایتد پیروز ش//د، اکنون در میامی حضور دارد و در سومین بازی خود در آمریکا، به مصاف رئالمادرید میرود. اما در تمرین اخیر بارسلونا، در یک صحنه نیمار با یکی از بازیکنان بارس//لونا که گفته میشود آن بازیکن سمدو بوده است، درگیر شده و دو طرف با هم برخورد داشتند که در نهایت با وساطت بوسکتس، ماجرا به پایان رسید اما دقایقی بعد نیمار با عصبانیت کاور تمرینی را از تن درآورد و زمی//ن تمرین را ترک کرد. این حرکت نیمار به خوبی نشاندهنده آن است که او تمایل زیادی برای ترک بارسلونا دارد.

ESPN هم پنجشنبه گذشته مدعی شده بود نیمار بعد از انجام سومین بازی بارسلونا در تور پیشفصل در آمریکا که مقابل رئالمادرید خواهد بود، همراه س//ایر بازیکنان به بارس//لون برنخواهد گشت. طبق اعالم این منبع، قرار است نیمار برای حضور در یک برنامه تبلیغاتی تحتنظر باش//گاه بارسلونا و کمپانی نایک، راهی چین شود و او مستقیما از آمریکا راهی آسیا خواهد شد.

البته این منبع مدعی ش//ده اس//ت که نیمار بعد از س//فرش به چین، احتماال راهی کمپ پاریسنژرمن میشود تا مذاکراتش را با تیم پاریسی ادامه دهد.

در حالی که پاریسنژرمن پیشنهادی 222 میلیون یورویی ارائه کرده و قصد دارد بند فسخ نیمار را فعال کند تا این بازیکن را جذب کند، شرایط نیمار در بارسلونا نیز خوب پیش نمیرود. ستاره برزیلی زیر سایه مسی قرار دارد و برای تبدیل شدن به بهترین بازیکن جهان، باید از این شرایط خارج شود. از همین رو او به پیشنهاد پاریسنژرمن فکر میکند و شرایط را برای این انتقال بررسی کرده است.

یکی از منابع اسکای در اسپانیا در این رابطه گفت: دیگ//ر تنها یک معج//زه میتواند او را حف//ظ کند. او تصمیمش را گرفته است. او در 25 سالگی، فکر میکند که زمانش رسیده برای توپ طال بجنگد. او ایمان دارد که در یک باش//گاه دیگر میتوان//د به بهترین بازیکن جهان تبدیل شود. بارتومئو: آینده نیمار به خودش بستگی دارد رییس بارسلونا اذعان کرده فوق ستاره برزیلی این تیم باید خودش درباره آیندهاش تصمیم بگیرد.

جوزپ بارتومئو در جدیدترین مصاحبه خود ضمن تاکید بر تمایل بارسونا به حفظ نیمار 25 ساله که مورد توجه پاریسنژرمن قرار دارد، عنوان کرده در نهایت این بازیکن تصمیمگیرنده نهایی در مورد آیندهاش است.

بارتومئو به نشریه نیویورکتایمز آمریکا گفت: نیمار یکی از بهترین بازیکنان ماس//ت و نمیخواهیم او را از دست بدهیم. دوست داریم او در اینجا بماند. نیمار هنوز چهار سال دیگر با ما قرارداد دارد بنابراین حرف دیگری برایگفتنباقینمیماند.میدانیدکهبازیکنانمیتوانند درباره ماندن یا رفتن تصمیم بگیرند. بارسلونا خواهان مان//دن نیمار اس//ت چون برای ب//ردن جام به بهترین بازیکنان نیاز داریم.

از طرفی دنی آلوز همبازی اس//بق نیمار در باشگاه بارسلونا و تیم ملی برزیل، متهم به وسوسه کردن نیمار برای انتقال به پارکدوپرنس است!

موندو دپورتیوو یکی از نش//ریات نزدیک به باشگاه بارسلونا و همچنین یکی از منابع موثق خبری در ارتباط با مسایل باشگاه بارسلونا که در ایالت کاتالونیا مستقر اس//ت، در هیاهو و شانتاژهای خبری انتقال نیمار به پاریس//نژرمن، دنی آلوز همبازی اسبق وی را که به تازگی به پیاسجی پیوسته است، مقصر دانسته بود و به وی اتهاماتی از قبیل فریب نیمار را زده بود!

دنی آلوز که چندان خوشاخالق نیست و در گذشته نیز نس//بت به اخباری که نمیپسندید، واکنش تندی داش//ته اس//ت، این بار نیز با ارائه یک واکنش تند، به نشریه موندو دپورتیوو حمله کرد و اتهامش را بیپاسخ نگذاشت!

او در ای//ن ارتب//اط اظهار داش//ت: فکر میکنم آنها حالش//ان خوب نباش//د، از صبح به ارائ//ه اراجیف به خورد مردم و انس//انهای زودباور مشغولند و اینگونه دستهایش//ان را در جی//ب مردم میکنن//د! نیمار را دوس//ت دارم، او هر جا که خوشحال و راضی باشد من هم خوشحالم !

یکی از دالیلی که موندو دپورتیوو دنی آلوز را مقصر جدایی نیمار از بارسلونا دانسته بود، وقتگذرانیهای این دو در تعطیالت تابستانی فصل جاری بود.

در همین راس//تا ایوان راکیتیچ ستاره کروات خط هافبک بارس//لونا به صحب//ت پرداخت و گفت: خیلی دوس//ت داریم که او کنار ما بماند ولی با این حال هر تصمیم که او بگیرد هم ما و هم باش//گاه به آن احترام خواهد گذاش//ت. امیدواری//م او نیز مثل ما فکر کند و تصمیم بگیرد تا کنار ما بماند چراکه نیمار بازیکن مهمی برای ما محسوب میشود که چه خارج از زمین و چه داخل تاثیر زیادی روی بقیه نفرات تیم دارد.

او در ادام//ه صحبتهای خود گفت: این خود نیمار اس//ت که بای//د در این باره تصمیم بگی//رد. او جایگاه خوبی در بارس//ا دارد و ما دوست داریم همین روند را حفظ کند. به عنوان دوس//ت و همتیمی تنها میتوانم به تصمیمی که میگیرد احترام بگذارم. بارسلونا برای اینکه بتواند برنده شود به چنین بازیکنانی نیاز دارد و به همین دلیل است که همه در بارسلونا دوست داریم نیمار در کنار ما باشد و فصل بعد نیز بتواند در امر گلزنی تیم را کمک کند.

نیمار که در بازی برابر یوونتوس و منچستریونایتد توانس//ته برای تیمش گلزنی کند، قرار است در دیدار این هفته برابر رئالمادرید به میدان برود که این دیدار برای دو تیم از اهمیت زیادی برخوردار اس//ت. نیمار با درخشش در این بازیها نشان داده است که در شرایط خیل//ی خوبی قرار دارد. بارس//لونا فصل قبل با هدایت انریکه تنها به قهرمانی در کوپا دلری رسید و به همین دلیل این فصل با هدایت ارنتسو والورده، سرمربی سابق بیلبائو کارش را آغاز کرده است. چلسیبهدنبالجذبستارهبایرنمونیخ رییس باشگاه بایرن مونیخ تایید کرد که سرمربی چلسی اطالعاتی درباره رناتو سانچس از او گرفته و بایرنمونیخ هم حاضر است این بازیکن را به صورت قرضیمنتقلکند.

مطبوعاتانگلیسیجمعهگذشتهتاییدکردندکهتیمفوتبالچلسیمشتاق جذبرناتوسانچس،بازیکنجوانبایرنمونیخاست.چلسیتاکنوندربازارنقل وانتقاالتتابستانیبیشاز001 میلیونپوندهزینهکردهوآلواروموراتا،تیمو باکایوکو و آنتونی رودیگز را به خدمت گرفته است.

کارل هاینتس رومنیگه، رییس باشگاه بایرن مونیخ در گفتوگو با گاتزتا در اینبارهتوضیحاتیداد.اوگفت:حداقل01 تیمبهدنبالسانچسهستند.بعد از بازی روز سهشنبه کونته اطالعاتی درباره او خواست چون میتواند در زمین تفاوتها را ایجاد کند. کارلو آنچلوتی از عملکرد تیم مقابل چلسی راضی بود و در نتیجه با آرامش خاطر میتواند به موضوع سانچس بپردازد. اما موضوع این است که تنها اجازه میدهیم او با قرارداد قرضی از ما جدا شود و در واقع ما هنوز روی او حساب میکنیم. شکستسنگینشاگردانزیدانمقابلگواردیوال منچسترسیتی در دیداری تدارکاتی مقابل رئالمادرید پیروزی خیرهکننده چهار بر یک را کسب کرد.

این دو تیم دیدار خود را بامداد پنجش//نبه گذشته در لسآنجلس برگزار کردند که طی آن شاگردان پپ گواردیوال پیروزی باورنکردنی چهار بر یک را کسبکردند.

اوتامندی ،(52) استرلینگ ،(59) استونز (66) و ابراهیم دیاز (80) گلهای منچسترسیتیرابهثمررساندند.درمقابلاسکاردردقیقه09 تنهاگلرئالمادرید را با شوتی از راه دور وارد دروازه حریف کرد. رئالمادرید در حالی تن به این شکست داد که غیر از رونالدو و راموس همه ستارگان خود را در ترکیب اصلی داشت. فدراسیونفوتبالاسپانیاویاررااخراجکرد آنخل ماریا ویار، رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا که به اتهام فساد در حبس به سر میبرد، از سمتش نیز برکنار شد.

باالترین مرجع ورزشی در اسپانیا )سیاسدی( که زیر نظر دولت است، آنخل ماریا ویار یونا، رییس فدراسیون فوتبال این کشور را به خاطر دست داشتن در یک رسوایی فوتبال یک سال از کار محروم کرد. به گفته خوزه رامون لته، رییس سیاسدی در مادرید خوان پادرون، نایب رییس فدراسیون فوتبال اسپانیا نیز یک سال محروم شد.

ویاریونابهجرمفساد،جعلواختالستحتمحاکمهاست.قاضیاینپرونده هفته پیش اعالم کرد که این مرد پرنفوذ فوتبال اسپانیا باید در ادامه رسیدگی و محاکمه به زندان برود. ویار یونا سالهاست که در فوتبال اسپانیا نقشی کلیدی دارد. او در س//ال 1988 برای اولین بار به عنوان رییس فدراسیون فوتبال این کشور انتخاب و هفت بار دیگر مجددا به عنوان این سمت انتخاب شد. آخرین بار در ماه می گذشته. بازیکن اسبق تیم اتلتیک بیلبائو و تیم ملی اسپانیا در عین حال نایب رییس فیفا و یوفاست. مذاکراتگستردهآثمیالنودیگوکاستا بنابه نوشته یک روزنامه ورزشی چاپ ایتالیا، مهاجم تیم ملی اسپانیا و فصل گذشته چلسی در آستانه حضور در آث میالن است.

دیگو کاستا ممکن است فصل جدید در خط حمله روسونری جای گرفته و بازی کند.

براساساعالمروزنامهگازتادلواسپرت،مقاماتمیالنومدیربرنامهاینمهاجم 28 ساله هماکنون در حال مذاکرات جدی و گستردهای هستند که احتماال به توافقمنجرخواهدشد.کاستاهفتهگذشتهتوسطآنتونیوکونته،سرمربیایتالیایی چلسی از کادر نفرات تیم اصلی چلسی کنار گذاشته شد. به همین خاطر شایعه حضور او در چند تیم از جمله اتلتیکومادرید سرزبانها افتاد. التزیوجایگزینآزمونراانتخابکرد باشگاه التزیو پس از عدم توفیق در جذب ملیپوش ایرانی، مهاجم اکوادوری اسپانیول را جایگزین او کرد.

فلیپهکائیسدو،مهاجم82 سالهاهلاکوادورامروزبهسمترم،پایتختایتالیا پرواز میکند تا با باشگاه التزیو قراردادش را منعقد کند. باشگاه التزیو پس از انصراف از خرید سردار آزمون، ملیپوش ایرانی تیم روبینکازان تصمیم به جذب مهاجم اکوادوری اسپانیول با هزینه پنج میلیون یورویی گرفت.

کائیسدو سابقه بازی در تیم لوکوموتیو روسیه را هم دارد و در فصل اخیر برای تیماسپانیولدر72 بازیفقطدوگلبهثمررساندهاست.

باشگاه التزیو ایتالیا تالش زیادی کرد تا سردار آزمون را به خدمت بگیرد اما اینملیپوشایرانیباعقدقراردادشباروبینکازانتصمیمگرفتدرسالمنتهی بهجامجهانی8102 روسیههمچناندرلیگبرترفوتبالاینکشوربازیکند. ایتالیاییهاقصدداشتندسردارآزمونرابامبلغ51 میلیونیوروجذبکنند. افقي: -1 یگان تاكتیكي نیروي هوایي تقریبا برابر یك گردان- همخواني قرآن و دعاها -2 سند تعهدآور چون سفته- رستني بزرگ و ستبر- مرطوب -3 میوه روغني و سوغات رودبار- بيباك و نترس- واحد تزریقات -4 خاطر و حافظه- مخفف اگر- خانههاي ریز روي عكس- گستردني شكارچیان -5 موجود موهوم- تنگدست- ایزد -6 قابل دسترسي با زحمت بسیار- حاجت خواستن از خداوند- ضمیر اول شخص جمع -7 ورزشي گروهي، روي یخ و چمن- كاخي در كشور فرانسه كه به صورت موزه در آمده است- گونهاي لیمو -8 نصف از هر چیزي- كتابي از لئو واالس نویسنده آمریكایي- ورزش تیمي بدون توپ -9 اجازه و رخصت دادن- مجبور به كاري- پراكندگي و از هم دور شدن -10 همنشین پیچ- نیكویي در رفتار و گفتار- بیان نشده -11 تكرار یك رویداد در فواصل زماني مساوي- درمانده از كار زیاد- تلخ عرب -12 تقلید در آوردن- سیمرغ- گام یك پا- حمله دنداني -13 مرحلهاي در شمشیربازي- شهري در استان زنجان- ابداع نیما یوشیج -14 بزرگترین قمر زحل- نارسایيها- از منسوبین مادري -15 دچار ترس بسیار- مربوط به میان ملتهاي گوناگون

ج عمودي: -1 گروهي از جانوران- بدون تمایل انجام شده -2 تولید تلویزیوني دنبالهدار- اولین سوخت بشر- برقرار و در حال كار -3 الكت//رود منف//ي- پوش//اكي ب//راي خانمه//ا- جف//ت بيشباهت -4 صافكننده پارچه- به دیگران احترام گذاشتن- لحظه كوتاه- واحد شمارش احشام -5 تاریخ میرزا مهديخان اس//ترآبادي- خداحافظي- رمق واپسین -6 اثر رهگذر بر جاده- نظر شمردني- گل و گیاه دارویي -7 قدر و مرتبه- ش//هري در اطراف كاش//ان- قبرس//تان مشهورمدینه -8 رتب//ه قهرماني- دلیل و مدرك عیني- سخنس//نج و بافرهنگ -9 پارچه پرس//وراخ- پناهگاه موش و مار- مجراي آب در كوچه و خیابان -10 آدم قاب//ل اعتم//اد- ایج//اد شكس//تگي در الیههاي زمین- ریشه و اساس -11 تاكسي پرظرفیت- ادعاكننده- تفحص و بازرسي -12 دیروز اعراب- عدد فوتبالي- از مدادهاي مخصوص طراحي- از اصول دین -13 درك كردن صدا به وس//یله حس ش//نوایي- نابود و معدوم- پزشك دانماركي و كاشف طریقه رنگآمیزي براي ردههاي باكتريها -14 قانون اساس//ي مغ//والن بود- دچار ش//ك و تردیدپایتختكشورفیلیپین -15 طبی//ب درب//ار ش//اهان- از توابع منجی//ل واقع در استان گیالن جوابجدولشماره739 گ ا ب ر و ن ب ا د ا و ر د ه/ ش ل و ا ر م ر ب ي ب ا ي ا ت ا ر م ر ه/ ن ي ه/ ا ک و ل د و ن د ن ا ن و ک م ت ا و گ ا ع ا د ه/ ت ن گ ه/ ر ژ و ذ ي م ش ي م ر د ا ن ه/ ن ا ک د ر و س ت ا م د ر ک ل ر س ا م م ي ر ز ا و ا م ي و ن و س ا ق و ي ا س ک ا ا ش ک ل ا ت ي ز ر د ي د ب ا د ي ز ل ب و ش م ن د و ج د ق ل خ ا م ه/ ا ا ا ع ا ي ل ه/ ل ي ز ر ا ک د ش ط ن ا ب ب غ ل ي م ت ا ن ت ا ب ر و ر ي ز ي م و و م ا ن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.