ادامه ابهام درباره محرومیت 3 بازیکن استقالل

Jahan e-Sanat - - اخبار - تلكس

روابط عمومی فدراسیون فوتبال به طرح برخی ابهامات پیرامون آرای کمیته انضباطی درباره بازیکنان دعوت شده از تیم استقالل تهران به اردوی تیم ملی امید واکنش نشان داد.

بر این اس//اس با توجه به طرح برخی اظهارات از سوی مبادی رسمی باشگاه استقالل درباره احکام کمیته انضباطی فدراسیون فوتب//ال پیرامون اس//تنکاف بازیکنان تیم امید این باش//گاه برای همراهی تیم ملی امید جمهوری اس//المی ای//ران در رقابتهای قهرمانی زیر 23 س//ال آس//یا، روابط عمومی فدراس//یون فوتبال، مصاحبه رییس کمیته انضباطی فدراس//یون فوتبال به مورخ 10 تیر ماه س//ال جاری را که در سایت رسمی فدراسیون منعکس و در رسانههای معتبر بازنشر شد بار دیگر منتشر میکند.

نکت//های که ریاس//ت کمیته انضباطی فدراس//یون فوتبال، به صراحت و روش//نی درباره ماده 83 آییننامه مصوب روز شش//م آبان 92 که در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تصویب شده و از ابتدای فصل ‪93 -94‬ لیگ برتر به اجرا گذاشته شده و تا به امروز پابرجاست به آن اشاره داشتهاند.

مت//ن اظهارات رییس کمیته انضباطی فدراس//یون فوتبال در مصاحبه روز 10 تیر به شرح ذیل است: دکتر اسماعیل حسنزاده، رییس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره عدم شرکت برخی از بازیکنان در اردوی تیم ملی امید، گفت: برخی از باش//گاهها با تیمهای ملی به ویژه تیم ملی امید، همکاری نداشتند.

در خص//وص حض//ور بازیکن//ان در تیم مل//ی و در هر ردهای، ماده 83 آییننامه انضباطی پیشبینی کرده اس//ت که اش//خاص حقوقی)باش//گاهها( و افراد حقیقی)بازیکن//ان(، حق خودداری یا انصراف از تیمهای ملی یا ممانعت از ش//رکت افراد در برنامههای تیم ملی در هر ردهای از تیمهای ملی را ندارند و مسلما اگر مقامات تیم ملی و فدراسیون فوتبال در خصوص این تخلف از باشگاهها یا بازیکن به کمیته انضباطی شکایت کند، کمیته انضباطی تنبیهاتی که در ماده 83 تعیین شده است به مرحله اجرا خواهد گذاشت.

ریی//س کمیته انضباطی در خصوص تنبیهاتی که در ماده 83 وجود دارد، گفت: به عنوان مثال اگر باشگاه اجازه حضور به بازیکن خود در تیم ملی را ندهد و سپس از وجود آن بازیکن در مسابقهای استفاده کند، نتیجه آن دیدار سه بر صفر به سود حریفش اعالم میشود و حتی ادامه حضور بازیکن نیز به حالت تعلیق درمیآید. اگ//ر بازیکن خودش بدون دخالت باش//گاه از رفتن به اردوی تیم ملی خودداری کند، تا هفت مسابقه و پرداخت 30 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم میشود.

حس//نزاده در ادام//ه بیان کرد: بدون ش//ک در صورت تکرار، مجازات بیش//تری میتوان در نظر گرفت. یعنی بازیکن و باشگاه نمیتواند برخالف برنامههای تیم ملی )برنامههایی که با زمانبندی قانونی و مقررات فوتبال اعالم میشود( مخالفت کنند که البته در این زمینه تاکنون باشگاهها نهایت همکاری را با تیم ملی داشتهاند و از مدیران باش//گاهها تقاضا داریم با توجه به حساس//یت جایگاه تیمهای ملی مخصوصا تیم ملی امید، نسبت به همکاری هر چه بیشتر اقدام کنند. کومان: رونی بدون بازوبند، کاپیتان است شکست اوستنده با رامین رضاییان در پلیآف لیگ اروپا شکست پانیونیوس در پلیآف لیگ اروپا ناینگوالن با رم تمدید کرد سعید عبدولی مسافر رقابتهای جهانی فرانسه شد قرارداد رسمی و دوساله بشار با پرسپولیس زادمهر: پرسپولیس کامل است و فقط آرامش میخواهد تمایل ناتینگهام فارست به جذب انصاریفرد بدهی 50 میلیارد تومانی االتحاد و فرصت 35 روزه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.