قهرمان با پیروزی استارت زد

Jahan e-Sanat - - اخبار - خبر

هفته نخس//ت لیگ برتر هفدهم با برگزاری چهار بازی در روز اول آغاز ش//د. پرس//پولیس که عنوان قهرمانی شانزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر را به خود اختصاص داده بود، نخستین دیدار در فصل هفدهم را با پیروزی پشت سر گذاشت. نخستین دیدار فصل هفدهم لیگ برتر در ورزشگاه آزادی از ساعت 21 پنجشنبه شب گذشته بین پرسپولیس و فوالد خوزستان آغاز شد که این دیدار با نتیجه دو بر صفر به س//ود سرخپوشان به پایان رس//ید. وحید امیری)7( و شجاع خلیلزاده (54) برای پرسپولیس گل زدند.

ش//اگردان برانکو در همان ش//روع بازی حمالت زیادی را روی دروازه مهمان جنوب//ی خود پیریزی کردند که ماحص//ل آن گل زودهنگام وحید امیری بود. در دقیقه ششم این دیدار فرشاد احمدزاده با شوتی محکم از کنار دروازه اولین خطر جدی را ایجاد کرد. یک دقیقه بعد در یک رفت و برگش//ت درون محوطه جریمه و پ//س از آنکه ضربه علی علیپور به تیر عمودی دروازه برخورد کرد، وحید امیری در برگشت دروازه فوالد را باز کرد. پس از اینکه گل پرس//پولیس ادارهکننده بازی بود اما نش//اط الزم برای انجام حمالت بیشتر و تاثیرگذارتر را نداش//ت تا نیمه اول با همین نتیجه به پایان برس//د. با ش//روع نیمه دوم پرس//پولیس بازهم در همان دقایق ابتدایی حمالتی را روی دروازه حریف پیریزی کرد که البته خیلی زهردار نبود اما در دقیقه 54 شجاع خلیلزاده، مدافع جدید سرخپوشان با پرشی بلند و ضربه سر گل دوم را برای پرسپولیس به ثمر رساند. در ادامه پرسپولیس بیشتر به فکر اداره بازی بود و تالش داشت در ضدحمالت بر تعداد گلها اضافه کند اما در دقیقه 70 علی علیپور با دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شد تا نخستین بازیکن اخراجی سرخپوشان در لیگ هفدهم باشد.

در دقایق پایانی برانکو دس//ت به چند تعویض زد و کمال کامیابینیا و گادوین منش//ا و ش//ایان مصلح را هم به زمین فرس//تاد تا بتواند از نتیجهای که تیمش به دست آورده است محافظت کند. سیاهجامگانازشکستبرابرذوبآهنگریخت س//یاهجامگان در نخستین دیدار خود در لیگ هفدهم از شکست خانگی برابر ذوبآهن گریخت. این دیدار که در ورزشگاه ثامن مشهد برگزار شد که این بازی در پایان با تساوی 2-2 به پایان رسید. علی حمام 19) - گل به خودی( و حسین بادامکی)09( برای س//یاهجامگان گل زدند و ربیع عطایا (33) و محمدنژاد مهدی (46) برای ذوبآهن گل زدند.

در دیگر دیدار استقالل خوزستان و تراکتورسازی تبریز در ورزش//گاه غدیر اهواز به مصاف هم رفتند که ت//الش دو تیم در پایان 90 دقیقه، به پیروزی یک بر صفر استقالل خوزستان انجامید.

از طرف//ی تیم بحرانزده نفت که یک هفته مانده به ش//روع لیگ هفدهم، سرمربیاش کنارهگیری کرد و حمید درخشان به جای او روی نیمکت نشست، در نخستین دیدار با نتیجه دو بر صفر برابر سپیدرود که تازه به لیگ برتر صعود کرده، به پیروزی رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.