جديدترين آمار فروش فيلمهاي روي پرده

Jahan e-Sanat - - اخبار -

جديدترينآمارفروشفيلمهادرحاليازسويپخشكنندگان اعالم شده است كه فعال پخشكننده فيلم مهران مديري ترجيح داده است، فروش آن را تا امروز اعالم نكند و بقيه فيلمها نيز با فروشهاي 3 ميلياردي، پنج ميلياردي ...و به اكرانشان ادامه ميدهند. علي سرتيپي پخشكننده فيلمهاي سينمايي »رگ خواب«، »برادرم خسرو«، »ساعت 5 عصر« و »نهنگ عنبر« در گفتوگو با ايسنا درباره آمار فروش هفتگي فيلمها گفت: تاكنون فيلمهايسينمايي»رگخواب«بهكارگردانيحميدنعمتاهللبا فروش سه ميليارد و 300 ميليون تومان در 52 سالن، »برادرم خسرو«بافروشدوميلياردو07 ميليونتومانو»نهنگعنبر« با فروش 19 ميليارد و 800 ميليون توماني به اكران خود ادامه ميدهند. اودرادامهافزودكهآمارفروشفيلمسينمايي»ساعت پنج عصر« به كارگرداني مهران مديري امروز اعالم ميشود.

حبيب اسماعيلي پخشكننده فيلم سينمايي »اكسيدان« آمار فروش اين فيلم سينمايي را با داشتن بيش از 100 سالن در تهران و شهرس//تان 5 ميليارد و 600 ميليون تومان اعالم كرد و گفت: با وجود آنكه 5 هفته از آغاز اكران فيلم سينمايي »اكسيدان« گذشته است اما با استقبال بسيار خوبي مواجه شده و فروش آن در يك س//ير صعودي قرار گرفته است. غالمرضا فرجي، آمار فروش فيلم سينمايي »زير سقف دودي« ساخته پوران درخش//نده را با در اختيار داش//تن 13 سالن در تهران و 33 سالن در شهرستان، 2 ميليارد و 400 ميليون تومان اعالم ك//رد ك//ه از اين مقدار 800 ميليون تومان ب//ه آمار فروش در شهرستانها اختصاص دارد و همچنين فيلم سينمايي »كارگر سادهنيازمنديم«منوچهرهاديبااكراندر11 سالندرتهرانو 10 سالندرشهرستانتاكنون023 ميليونتومانفروشداشته است. وي آمار فروش فيلم سينمايي »زير سقف دودي« را به تفكيك در روز چهارشنبه 22 ميليون تومان و در روز پنجشنبه 38 ميليون تومان اعالم كرد. همچنين فيلم سينمايي »كارگر س//اده نيازمنديم« در روز چهارشنبه به فروش پنج ميليون و پنجشنبه 9 ميليون و 500 هزار تومان دست يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.