معمار ديزنيلند درگذشت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

مارتي اسكالر چهره پيشگام ديزني و معمار ديزنيلند در 83 سالگي درگذشت. مارتي اسكالر چهره خيالپرداز ديزني كه از نزديك با والت ديزني كار كرده و ديدگاههاي او را به پارك موضوعي ديزنيلند آورده بود ديروز در خانهاش در هاليوود درگذشت.

اسكالر بيش از نيم قرن براي كمپاني والت ديزني كار كرد و يكي از معدود افراد جهان بود كه در افتتاح پارك موضوعي ديزني در سال 1955 حضور داشت و سال پيش در مراسم ديزنيلند شانگهاي نيز شركت كرده بود.

اسكالرسال1002 بهعنواناسطورهديزنيمعرفيشدهبودو درعينحالاززمانبازنشستهشدنشدرسال9002 مورداحترام اين كمپاني بود. او از افرادي است كه نامش در پنجره ديزنيلند حك ش//ده است. باب ايگر، مديرعامل ديزني با درگذشت وي گفت: همه چيز درباره مارتي اسطورهاي بود. او يكي از بهترينهاي كمپاني بود و در عين حال ارتباطي قوي با خود والت داش//ت. هيچ كس بيشتر از مارتي شيفته ديزني نبود و همه ما جاي او را خالي ميبينيم. مارتي اسكالر حتي پس از بازنشستگي نيز در همه زمينههاي كاري ديزني فعال بود و حتي دو هفته پيش در مراسم اكسپو D23 در آنهايم شركت كرده بود. او سال 1934 در برانسويك متولد شده بود و دانشجوي يوسيالاي بود و بعد همكاري با ديسني را شروع كرد و از مجريان اصلي ديزنيلند در سال 1955 بود. او از زماني كه از دانشگاه فارغالتحصيل شد مرد دست راست والت ديزني و نامش مترادف با خيالپردازي در اين كمپاني بود. اسكالر چندين كتاب هم درباره ديزني نوشته بود كه »رويا بپرداز! انجام بده!: نيم قرن همكاري با سلطنت جادويي ديزني« در سال 2012 و »يك لرزش كوچك!« در سال 2015 از جمله آنها بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.