هنر عشق ورزيدن

Jahan e-Sanat - - اخبار -

اريشفرومروانكاووفيلسوفاجتماعيآمريكاييآلمانيتبارازجملهماركسيستهايسرشناس مكتب فرانكفورت و از برجستهترين نمايندگان مكتب روانشناسي اومانيستي است. او در آثارش كوشيد تا ارتباط متقابل روانشناسي و جامعه را شرح دهد و معتقد بود كه با بهكار بستن اصول روانكاوي، به عنوان عالج مشكالت و بيماريهاي فرهنگي، بشر راهي به سوي تحقق يك »جامعه معقول« و متعادل از لحاظ رواني خواهد يافت. از آثار ترجمه شده او به زبان فارسي ميتوان به گريز از آزادي ترجمه عزتاهلل فوالدوند، انتشارات مرواريد/ انسان براي خويشتن، پژوهشي در روانشناسي اخالق ترجمه اكبر تبريزي، انتشارات كتابخانه بهجت/ روانكاوي و دين ترجمه آرسن نظريان، انتشارات مرواريد/ زبان از يادرفته؛ درك و تعبير رويا، داستانهاي كودكان و اساطير ترجمه ابراهيم امانت، انتشارات مرواريد/ جامعه سالم ترجمه اكبر تبريزي، انتشارات كتابخانه بهجت/ هنر عشق ورزيدن ترجمه پوري سلطاني، انتشارات مرواريد/ رسالت زيگموند فرويد ترجمه فريد جواهركالم، شركت سهامي كتابهاي جيبي )با همكاري مؤسسه انتشارات فرانكلي(/ سرشت راستين انسان )نام اصلي: برداشت ماركس از انسان( ترجمه فيروز جاويد، انتشارات مرواريد/ آيا انسان پيروز خواهد شد؟: حقيقت و افسانه در سياست جهاني ترجمه عزتاهلل فوالدوند، انتشارات مرواريد/ فراسوي زنجيرهاي پندار ترجمه بهزاد بركت، انتشارات مرواريد/ جزم انديشي مسيحي و جستارهايي در مذهب، روانشناسي و فرهنگ ترجمه منصور گودرزي، انتشارات مرواريد/ انقالب اميد: در ريشههاي عوامل غيراومانيستي و اومانيستي جامعه صنعتي ترجمه مجيد روشنگر، انتشارات مرواريد/ بحران روانكاوي ترجمه اكبر تبريزي، انتشارات مرواريد/ آناتومي ويرانسازي انسان ترجمه احمد صبوري، انتشارات آشيان/ داشتن يا بودن؟ ترجمه اكبر تبريزي، انتشارات مرواريد/ بهنام زندگي ترجمه اكبر تبريزي، انتشارات مرواريد اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.