قسمتي از كتاب:

Jahan e-Sanat - - اخبار -

اگر من ش//خص ديگري را دوست دارم، با او آنچنان كه هس//ت، نه مانند چيزي براي اس//تفاده خ//ودم يا آنچه احتياجات من طلب ميكند احساس وحدت ميكنم. واضح است كه احترام آنگاه ميسر است كه به استقالل رسيده باشم؛ يعني آنگاه كه بتوانم روي پاي خودم بايستم و بي مدد عصا راه بروم، آنگاه كه مجبور نباشم ديگران را تحت تسلط خود در بياورم يا استثمارشان كنم.

احترام تنها برپايه آزادي بنا ميشود: به مصداق يك سرود فرانسوي »عشق فرزند آزادي است« نه از آن سلطهجويي...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.