بحراناينترنت

Jahan e-Sanat - - اخبار -

هومن جعفري- آقا بحران داريم چه بحراني! بحران مصرف باالي اينترنت! اينترنت خانهمان راه به راه تمام ميشود! هم به همسايهها شك كردهايم و هم به ويندوز كه دارد آپديت ميكند. از صبح تا االن آچار پيچگوشتي را برداشتهايم افتادهايم به جان ستينگ وايفاي كانكشن! يعني هر طور حسابش را بكنيد داريم ضرر ميكنيم. هم اينترنت را داريم گران و حجمي ميخريم هم اينكه همين اينترنت را هم دارند از ما در روز روشن ميدزدند! اينترنت نامحدود هم كه قد خون پادشاهان گران شده! ما هم كه سريالباز و دانلودكار اساسي! آقاي وزير مخابرات هم كه يك چيزي در مورد اينترنت نامحدود پراند بعد هم در اوج چهارگوشه وزارت را بوسيد و گذاشت كنار! االن ما ماندهايم تنهاي تنهااااااااااا، ما ماندهايم تنها و تنها حبيبم، حجم من كو!

نتيجه اخالقي: اگر ش//ركتي هس//ت كه اينترنت خوب و ارزانقيمت ميفروشد يك ندا بدهد ميخواهم شركتم را عوض كنم! هر كس تخفيف بدهد قول ميدهم به دور از چشم سازمان آگهيها برايش در همين س//تون تبليغ هم بكنم! اش//ك ما را درآوردهاند با اين حجمهاي پايين و زود تمام شو! اصال بركت از ADSL رفته! س//ابقا يكي يك گيگ اينترنت ميخريد ده نفر يك ماه اس//تفاده ميكردند تمام نميشد! االن ده نفر بايد كار كنند كه پول يك گيگ اينترنت جور شود كه آن هم خوراك يك تلگرامبازي است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.