انتشار مجدد روزنامه »سينما« از شهريور ماه

Jahan e-Sanat - - اخبار -

روزنامه»سينما«پسازيكسالوقفهوانتشارنامنظمازشهريور ماهدوبارهمنتشرميشود. حميدپنداشته،ناشرومديراجرايياين روزنامه اعالم كرد: روزنامه »سينما« قرار است از شهريورماه با تيمي جديد و لحني متفاوت از گذشته دوباره منتشر شود تا رسانهاي متفاوتدراختيارعالقهمندانسينماقرارگيرد. اودرموردحضور فريدون جيراني به عنوان سردبير گفت: فريدون جيراني چون قبل كنار روزنامه سينما است اما اين بار به دليل مشغله كاري در قامت مدير مسوول و مشاور تيم روزنامه را همراهي خواهند كرد و قطعا از كنار تجربيات ايشان نخواهيم گذشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.