فرمانده اقتصاد مقاومتي فصلالخطاب است

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - ادامه نگاه نخست

... فرمان صريح به وي در حال اجراست. بديهي است تا روزي كه اسحاق جهانگيري برپايه فرمان يادش//ده مقام فرماندهي اقتص//اد مقاومتي را در اختي//ار دارد، همه نهادهاي قدرت در بخشهاي گوناگون بايد از دس//تورهاي اين فرمانده اطاعت كنن//د. نقش جهانگي//ري در اين مق//ام همانند نقش ش//وراي انقالب فرهنگي و س//اير نهادهاي مشابه است. اين فرماندهي واحد براي اين تعيين شده است كه همه نيروها، خواستها، تواناييها، سياستها و حركتها در يك مسير قرار گرفته و ضم//ن اجتناب از هدر دادن نيروهاي ملي، راه بر مخالفان بيروني ايران مسدود شود. برخي افراد و احزاب و گروهها نهتنها حاضر نيستند فرماندهي جهانگيري بر س//تاد اقتصاد مقاومتي به نيابت از دول//ت را بپذيرند بلكه به بهانههاي گوناگون و به مناس//بتهاي مختلف اين فرماندهي را تضعيف ميكنند. براساس صحبتهاي فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتي در جمع اس//تانداران و روساي اتاقهاي بازرگان//ي، اين افراد و احزاب مخالف دولت حاضر نيس//تند اين فرماندهي را بهعنوان فصلالخطاب بپذيرند و در هر جايي كه فرصت داش//ته باشند، اي//ن نهاد را تضعيف نيز ميكنند. فرمانده اقتصاد مقاومتي در جمع يادشده با صراحت تمام گفت: جذب سرمايه خارجي براي فعاليتهاي گوناگون در حال حاضر نهتنها يك ضرورت اقتصادي بلكه ي//ك ضرورت تمامعيار سياس//ي نيز به حس//اب ميآيد. در ش//رايطي كه رهب//ران تازه بر صندلي رياستجمهوري نشس//ته در آمريكا همه نيروي خود را به كار گرفتهاند تا به شركتهاي خارجي بگويند ضريب ريس//ك س//رمايهگذاري در ايران باالست و راه ورود آنها را مسدود كنند، در داخل نيز برخي افراد و احزاب بيش از يك ماه است بر طبل مخالفت با سرمايهگذاري توتال كوبيدند تا متاس//فانه در زمين آمريكا ب//ازي كنند در حالي ك//ه فرمانده اقتصاد مقاومتي ب//اور دارد در حال حاضر بدون س//رمايهگذاري ش//تابان و متصل به س//رمايههاي جهاني نميتوان به رش//دهاي باال رسيد و ابرچالش بيكاري را برطرف كرد، چرا برخي اف//راد و احزاب اين فصلالخطاب را نميپذيرند و گونهاي سخن ميگويند كه سرمايهگذاران خارجي عطاي حضور در ب//ازار ايران را بر لقايش ترجيح داده و به كش//ورهاي ديگر بروند. به نظر ميرسد همه ايراندوستان و كساني كه ميخواهند جسم و ج//ان اقتص//اد اي//ران را از بيماريهاي مهلك افتاده ب//ر جانش نجات دهند، بايد فصلالخطاب ب//ودن جهانگيري را در كان//ون توجه قرار دهند. نميش//ود با تحريم و تحميلهاي آمريكا مقابله كرد و هر فرد و گروه و حزبي س//از خود را بزند و راهي را برود كه اجماع ملي را تخريب و دولت را دستبسته ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.