ریزش حمایت اجتماعی از روحانی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - hedayati.mohammad@yahoo.com

محمدهدایتي گمانهزنيه//ا درب//اره كابينه دولت دوم حس//ن روحاني كماكان ادامه دارد. برخي از اعمال فش//ارها بر او ميگويند و اينكه شايد دست رييسجمهور در انتخاب وزرايش آنچنان هم باز نيس//ت. در عين حال برخي اصالحطلبان از لزوم توجه بيشتر روحاني به نيروهاي خواهان تغيير ميگويند و اينكه اصالحطلبان بيش//ترين نقش را در پيروزي روحاني داشتهاند. از سوي ديگر گروهي و از جمله خود رييسجمهور از كابينهاي فراجناحي سخن ميگويند؛ كابينهاي كه فراتر از مرزهاي حزبي و گروهي، تشكيليافته از اعضاي جناحه//ا و جريانهاي مختلف باش//د. اما معلوم نيست سازوكار كابينه فراجناحي و حتي ضرورت آن چيست، آن هم با توجه به اينكه آراي حسن روحانيدرانتخاباتاخيرحتيبيشترازسال2931 بود. كابينه فراجناحي غالبا در شرايطي تشكيل ميشود كه اكثريت قاطعي وجود ندارد و گروههاي مختلف براي تشكيل كابينه از روي اضطرار دست ب//ه ائتالف ميزنند. در چن//د دوره اخير در ايران هم كابينهها، حزبي و گروهي بودهاند. در واقع اگر انتخاباتسال6731 راآنچنانكهبرخيمعتقدند، اولين انتخابات كامال رقابتي پس از انقالب بدانيم، ميبينيمكهازآنسالجناحپيروزهموارهتماميت كابينه را در اختيار داش//ته است. آرايش سياسي پيشازسال67 متفاوتبود.مرزبنديهايجديد صورت نگرفته بود،. از طرف ديگر رياستجمهوري چهرهاي مانند هاشميرفسنجاني و كاريزماي او ميتوانس//ت كابينهاي را مديريت كند كه واجد افرادي از جناحهاي مختلف باشد. پيشتر هم در دهه06 كهكابينههافراجناحيبودشاهداختالف نظرهاياساسيدركابينههابوديمكهتاحدوديدر پيشبردامورخللايجادميكرد.اماازسال67 اين مرزبنديها شكل روشنتري يافت. از آن روز جناح پيروز عمال دولت را فتح كرده است و وزرا از جناح پيروزبودهاند.شايدهمخصلتطبيعيدموكراسي انتخاباتي همين باشد. براي مثال طبيعي بود در سال67 كهخواستتغييربهرساترينشكلممكن فرياد زده شد، كابينهاي انتخاب شود كه در راستاي اين تغيير باشد. هر دو كابينه اصالحات در اختيار اصالحطلبانبود.پسازآننيزكابينههايمحمود احمدينژاد كامال در اختيار طيفهاي اصولگرايي بودوتقريباهيچنشانيازچهرههاياصالحطلبكه سوابق مديريتي طوالني هم داشتند، ديده ميشد. دولت اول حس//ن روحاني توقفي بود بر اين روال. شايد هم نهچندان خودخواسته. شرايط سياسي كشوروحساسيتيكهدرنتيجهاتفاقاتسال8831 وجود داشت، روحاني را ناگزير ساخت از خيلي از مهرههايتاثيرگذارچشمبپوشدواحتياطبيشتري داشتهباشد.اماشرايطامروزمتفاوتاست.فضابازتر شده است و حمايتهاي اجتماعي از روحاني افزون شده است. روحاني ميداند كه چينش كابينه بايد مبتني بر خواس//ت رايدهندگانش باشد در غير اين صورت ممكن است حمايت اجتماعياش را از دست بدهد. رايدهندگان انتظار دارند كابينه نه مبتنيبرمالحظاتسياسيكهبرمبنايخواست اصالحطلبانه آنها باشد. بنابراين حتي نبايد كابينه حزبيرابدعتينامباركدانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.