دومینرویارویيشناورهايسپاهباناوهايآمریكایيطيیكهفته

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - چالش

ایرنا- نيروي دريايي س//پاه پاسداران روز 7 مرداد از دومين رويارويي ش//ناورهاي گش//تي خود با ناوه//اي نظامي آمريكا طي هفته اخير در خليجفارس خبر داد.

روابط عمومي ناوتيپ ذوالفقار منطقه چهارم نيروي دريايي س//پاه با انتشار اطالعيهاي خبر داد كه اين رويارويي با شليك منور و دو گلوله هوايي از س//وي ناوهاي آمريكايي به نشانه اخطار به يك ش//ناور گش//تي س//پاه پاس//داران همراه بوده است.

بنا بر اين گزارش اين روياروي//ي بع//د از ظهر جمعه، شش//م مرداد در مح//دوده نفت//ي-گازي »رس//الت« در منطقه ميان//ي خليجفارس رخ داده است. اطالعيه سپاه مينويسد: ناو هواپيمابر نيميتز و رزمن//او همراهش در حالي كه تحت رصد و رهگيري ناوچههاي موشكانداز ناوتيپ ذوالفقار منطقه چهارم نيروي دريايي سپاه قرار داشتند در محدوده نفتي-گازي »رسالت« اقدام به پرواز »بالگرد« و نزديك شدن به شناورهاي سپاه كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.