فرماندهاقتصادمقاومتيفصلالخطاباست

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادقجنانصفت اقتص//اد مقاومت//ي مجموع//هاي از راهبردهايي است كه براي بيرون كشيدن اقتصاد اي//ران از روزهاي س//خت تهيه و براي اجرا ابالغ ش//ده است. مقام رهبري براي اجراي اين راهبردها، آقاي اس//حاق جهانگي//ري را بهعنوان فرمان//ده اقتصاد مقاومتي تعيين كرده و ...

ادامه در همين صفحه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.