جنابآقایمهندسرضاامیری

مدیرعاملمحترمپتروشیمیبندرامام

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

با نهايت تاثر و تاس//ف درگذش//ت جانس//وز خواهر گرامی تان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم تس//ليت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفرت الهی و صبر و سالمتی بازماندگان را از درگاه احديت خواستاريم. روزنامه »جهان صنعت«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.