دوباره دوپینگ سیاسي، دوباره تحمیل هزینه

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - نگاه نخست

نادر كریميجوني -در ايران هيچ چيز ناممكن نيست. همانطور كه روزي به مرحوم هاشميرفسنجاني گفتند خيلي پيرشدهاي و نميتواني در انتخابات رياستجمهوري نامزد شوي، ممكن است ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.