تالش برای کنترل بازار گاز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمودخاقانی*-آنچهمهندسزنگنهازآن تحت عنوان ديپلماسی انرژی در ابتدای شروع به كار دولت يازدهم نام برد، ادامه ...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.