عراقچي:تانقضفاحشبرجامفاصلهداريم

Jahan e-Sanat - - News -

كليات طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه در نشست فوقالعاده كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تصويب شد. اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در جلسهاي فوقالعاده به بررس//ي كليات طرح مقابله با اقدامات تروريستي و ماجراجويانه آمريكا در منطقه با حضور عراقچي و قشقاوي معاونان وزير خارجه و مقامات ارشد اين وزارتخانه پرداختند. بعد از بحث و بررسي، كليات اين طرح با راي مثبت تمامي نمايندگان عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس حاضر در اين جلسه فوقالعاده به تصويب رسيد.

اما بايد يادآور شد در مصوبه اخير كنگره آمريكا هيچ موضوعي مورد تحريم قرار نگرفته و فقط اشخاص تحريم شدهاند. به عبارت ديگر تحريمهاي مصوبه 115 كنگره آمريكا شخصمحور هستند نه موضوعمحور. براساس اين مصوبه اختيارات رييسجمهور آمريكا در خارج كردن اش//خاص از فهرست تحريمها محدود شده است و وجود قطعنامه 2231 و موضع واحد اتحاديه اروپا نسبت به برجام و اجراي تعهدات برجامي ايران سه دليل مهم در عدم موفقيت آمريكا براي لغو برجام هستند. سيدعباس عراقچي در اين جلسه كه به منظور بررسي طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريكا برگزار شده بود، قصد سخنراني و بيان مطالب محرمانه داشت اما كريميقدوسي در واكنشي عجيب گفت كه از مشهد براي همين جلسه آمده و اگر دوربينها صداي جلسه را نگيرند همه مطالب را بيرون ميگويم. آقاي عراقچي بالفاصله گفت با اين سخن مجبوريم كشف صحبت كنيم )مطالب غيرمحرمانه بگوييم(.

س//يدعباس عراقچي پس از جلسه ويژه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كه به منظور بررسي طرح مقابله با اقدامات ماجراجويانه آمريكا برگزار ش//ده بود، گفت: وزارت امور خارجه با پيشنويس طرح تهيه ش//ده در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس كامال موافق است و بايد در مقابل حركات خصمانه و خبيثانه آمريكا به خصوص به خاطر آثاري كه در اجراي برجام ميگذارد و منافع جمهوري اسالمي ايران را از اين توافق كاهش ميدهد اقدام مقتضي صورت گيرد.

وي با بيان اينكه كليات اين طرح در نشست اعضاي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تصويب شد، اظهار داشت: اتفاق نظر كاملي در كميسيون و مجلس در اينباره وجود دارد. معاون حقوقي و بينالملل وزارت امور خارجه تاكيد كرد:نقضبندهاي62 ،82 و92 برجامراازسويآمريكاييهاشاهدهستيمونياز به عكسالعمل مناسب دارد و خوشحاليم كه يك اتفاقنظر كامل در كميسيون در اينباره وجود داشت و انشاءاهلل قانون مراحل خود را طي خواهد كرد و پاسخ محكم جمهوري اسالمي ايران به اين اقدام آمريكا نشان داده خواهد شد.

عراقچي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در كميسيون نظارت بر اجراي برجام به اقدامات آمريكاييها اعتراضي شد يا خير؟ تصريح كرد: هفته گذشته كميسيونمشتركايرانو1+5 تشكيلجلسهداد.ماهموارهنقضبرجامتوسط آمريكا را به اين كميسيون گزارش و ثبت كردهايم. چندين نامه تاكنون از سوي آقاي ظريف، وزير امور خارجه براي موگريني نوشته شده و از او خواستيم بين كشورهاي عضو برجام توزيع شود.

وي با بيان اينكه موارد نقض برجام، بدعهديها، تعللها و پيمانشكنيها توس//ط آمريكاييها همگي ثبت ش//ده است، خاطرنشان كرد: از نظر ما موارد نقض برجام مستند است و هفته گذشته نيز در كميسيون مشترك بحث شد و اگر در بيانيه پاياني اين كميسيون هم مالحظه كرده باشيد تاكيد شده كه بايد تمامي مفاد برجام توسط طرفهاي برجام در فضاي سازنده و همراه با حسن نيت انجام شود.

عضو ارشد تيم مذاكرهكننده كشور با بيان اينكه كميسيون مشترك انتقادات ايران را مورد توجه و تاييد قرار داده اس//ت، ابراز داش//ت: كميسيون مشترك انتقادات ايران را مورد توجه و تاييد قرار داد كه اجراي برجام توس//ط آمريكا به صورت كامل صورت نگرفته است. ما تمامي موارد را بهطور كامل به هيات نظارت گزارش ميدهيم.

عراقچي تاكيد كرد: نقض برجام صورت گرفته، اما هنوز تا نقض فاحش و اساس//ي برجام فاصله داريم و موارد را به هيات نظارت گزارش ميدهيم و درب//اره نح//وه عكسالعم//ل هم پاس//خ مقتضي را هيات نظ//ارت اتخاذ خواهد كرد.

معاون وزير امور خارجه با بيان اينكه پيشنويس قانون مقابله با تحريمها و كليات آن در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيده است، عنوان كرد: اين قانون كه كليات آن در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب رسيده قانون جامعي است كه هم اقدامات متقابل در برابر تحريمهاي آمريكا را در برميگيرد و هم اقدامات امنيتي آمريكا و اقداماتي را كه عليه اتباع ايراني در اين خصوص صورت گرفته است شامل ميشود. بايد اقتدار جمهوري اسالمي ايران در برابر آمريكاييها نشان داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.