دوباره دوپينگ سياسي، دوباره تحميل هزينه

Jahan e-Sanat - - News - سخن نخست

در ايران هيچ چيز ناممكن نيس//ت. همانطور كه روزي به مرحوم هاشميرفسنجاني گفتند خيلي پيرشدهاي و نميتواني در انتخابات رياستجمهوري نامزد شوي، ممكن است روزي هم به اسحاق جهانگيري بگويند به دليلي صالحيتت احراز نشده و مانند محمود احمدينژاد نميتواني در شمار نامزدهاي انتخابات رياستجمهوري قرار بگيري!

كابينه دوم حسن روحاني آنطور كه شواهد و قرائن و اخبار غيررس//مي نشان ميدهد، به هيچوجه رضايت فعاالن سياسي اصالحطلب و شهرونداني كه از روحاني انتظار حركت جهشي و رو بهجلوداشتندراجلبنكردهاست.فهرستيكههماكنوندستبه دست ميان چهرههاي نزديك به دولت و نيز خبرنگاران ميگردد، آنقدر تعجببرانگيز است كه هر كسي آن را مطالعه ميكند، با صداي بلند ميپرسد آيا نتيجه آن همه وعده درباره جوانگرايي، افزايش مشاركت زنان، افزايش تحرك و جسارت مديران، ورود نخبگان و استفاده از چهرههاي جديد در كابينه ...و كه روحاني در مبارزات انتخاباتي و نيز مصاحبهها و سخنرانيهايش بر آنها تاكيد كرده بود، اين كابينه است؟ نامهايي كه به طور غيررسمي در محافل گوناگون به عنوان اعضاي كابينه آينده منتشر شده، نه فقط خالي از مشاركت زنان است بلكه در آن چهرههايي حضور دارند كه گاهي در بزنگاهها و گردنههاي حساس سياسي و تاريخي از مسووليت شانه خالي كرده و روي مواضع خويش چرخشهاي آشكاريداشتهاند.بااينحالنزديكانرييسجمهورماننداسحاق جهانگيريكهخبرنارضايتيواستعفايزودهنگاماوچنديپيش پخش و سپس توضيح داده شد كه وي از استعفا منصرف و حتي براي همراهي روحاني در كابينه بعدي هم متقاعد شده، اكنون اعتراضكنن//دگان را دعوت به آرامش ميكنند و ميگويند در شرايط فعلي مصلحت آن است كه از اين كابينه و حسن روحاني حمايت ش//ود!اما چه اتفاقي افتاد كه شخص جسور و محكمي مانند اسحاق جهانگيري كه سرد و گرم كابينههاي گوناگون را چشيده و سختيها نتوانسته او را از ميدان به در كند، اينچنين به مصلحتانديشي و دعوت به مصلحتگرايي رو آورده است. در عين حال چه اتفاقي افتاده كه حسن روحاني با وجود اعتراض افكار عمومي، رايدهندگان و حاميان تاكنون مقابل اين انتقادها سكوت كرده و چه تلويحي و چه آشكار به آن پاسخ نداده است؟ آياهماناتفاقيكهجهانگيريرابهمصلحتگراييواداشته،حسن روحاني را ناچار به سكوت كرده است؟

نكته جالب در اين ميان آن است كه برخي چهرههاي ارشد نظام مانند علي الريجاني ...و طي هفته گذشته با صدور بيانيه يا انجام مصاحبه تاكيد كردند كه در هيچ رايزني، اجبار يا تحميل ش//خص به كابينه مشاركت نداش//ته و آنچه انجام دادهاند تنها تعاملهاي متعارف بوده است. همين تعامل متعارف البته گاهي ميتواند آنقدر پرقدرت باشد كه همراهي را ناگزير كند. در چنين صورتي البته مصلحتگرايي و سكوت در دستور كار قرار ميگيرد. برخي تحليلگران البته ميگويند حس//ن روحاني براي در امان ماندن از مزاحمتها و بحرانسازيها به معامله رو آورده و كابينه را مطابق ميل محافظهكاران چيده است. حتي اگر اين اتهام به روحاني صحيح باشد، هراس روحاني از مزاحمتهاي احتمالي، از فشارهاي زياد و گسترده عليه روحاني و همكارانش حكايت ميكند؛ فشارهايي كه آنان را مجبور به مصالحه يا معامله كرده است. چه كامال قابل انتظار است كه در هواي آفتابي و صاف كسي از خيس شدن زير باران نهراسد.

اخب//اري ك//ه هماكن//ون درب//اره تركيب كابين//ه و اعمال سختگيريها يا تهديدهاي جدي عليه حسن روحاني و نزديكان او شنيده ميشود، نگرانيهاي فزايندهاي را موجب شده به ويژه نگراني آن است كه مانند انتخابات مجلس هفتم تمام نامزدهاي اصالحطلب يا حتي مش//كوك به اصالحطلبي از نامزدي كنار گذاشته شوند، صالحيت نامزدهاي نزديك به اصالحطلبان در مجلس خبرگان و رياستجمهوري آينده احراز نشود و مانند سال 1384 محافظهكاران با دوپينگ نهادها يا مقامات ارشد دوباره شهروندان ايراني را مجبور به راي دادن و حمايت از اصولگرايان كنند در اين صورت دوباره چه نهادهاي انتخابي و چه نهادهاي انتصابي در قبضه محافظهكاران و اصولگرايان قرار خواهند گرفت اما اين دوپينگ و فشارهاي محافظهكاران بيهزينه نخواهد بود. در يك تحلي//ل انتزاعي ميتوان چنين تصور كرد كه اگر اراده نهادها و چهرههاي قدرتمند محافظهكار بر بازگشت اصولگرايان به قدرت استوار باشد و براي تحميل و تحقق اين اراده دست به حذف يا منفعل كردن اصالحطلبان بزنند، آنگاه رايدهندگان به صندوق و نظام رايگيري و انتخابات بياعتماد ميشوند و استقبال عمومي از حضور در پاي صندوق كاهش مييابد. آيا محافظهكاران حاضرند چنين هزينهاي را بر كش//ور و نظام جمهوري اسالمي ايران تحميل كنند؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.