اميدواريم همانطور كه مردم راي دادهاند روحانيدربارهكابينهتصميمگيريكند

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-معاون اول دولت يازدهم با بيان اينكه تا پايان روز فعاليت دولت همه مس//ووالن موظف به انجام وظايف خود هستند، خاطرنشان كرد: اگر رييسجمهورمصلحترادراينببيندكهمابايددردولتبعديهمراهاوباشيم، حتمادراينزمينهكمكهاييخواهيمكردواگرايشانتشخيصدهدكهبرادر ديگري بيايد ما موظف به همكاري با او هستيم. معاون اول رييس جمهور با انتقادازعدمتمكينبرخيافرادودستگاههانسبتبهتصميماتستاداقتصاد مقاومتي،اظهاركرد:مقاممعظمرهبريفرمودندكهستاداقتصادمقاومتيرا تشكيلدهيدتانافذالكلمهباشد.مانيزاينستادراايجادكرديمامازمانيكهبه يك مدير كل مصوبه ستاد را ميدهيم او اين مصوبه را اجرا نميكند. ما تالش ميكنيم فضايي ايجاد شود تا در آن سرمايهگذار بيايد و اقتصاد مقاومتي اجرا شود، اما آقايي هر جور كه بخواهد ميتازد و كل زحمات ما در يك منطقه را هدرميدهد.ايندرحالياستكهچنانچهقراراستاقتصادمقاومتياجراشود و ادامه پيدا كند، همه بايد به صحنه بيايند. جهانگيري در ادامه صحبتهاي خودبااشارهبهرويكارآمدنكابينهدولتدوازدهمدرروزهايآتياظهاركرد: اميدواريمهمانطوركهمردمرايدادهاندآقايروحانيدربارهكابينهتصميمگيري كنند.ايشانبانهادهاوافرادمختلفيازجملهرهبريبرايانتخاباعضايكابينه مشورت ميكنند، اما تصميمگيري نهايي بر عهده شخص اوست. معاون اول دولت يازدهم با بيان اينكه تا پايان روز فعاليت دولت همه مسووالن موظف بهانجاموظايفخودهستند،خاطرنشانكرد:اگررييسجمهورمصلحترا در اين ببيند كه ما بايد در دولت بعدي همراه او باشيم، حتما در اين زمينه كمكهايي خواهيم كرد و اگر ايشان تشخيص دهد كه برادر ديگري بيايد ما موظفبههمكاريبااوهستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.