مخالفت انگليس، آلمان، فرانسه و آمريكا با پرتاب موشك ماهوارهبر ايران

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا-سه كشور اروپايي امضاكننده توافق هستهاي و آمريكا پرتاب موشك ماهوارهبر ايران را محكوم كردند و مدعي شدند كه اين اقدام با قطعنامه 2231 شورايامنيتناسازگاراست.بهخبرگزاريآسوشيتدپرسانگليس،آلمان،فرانسه و آمريكا با انتشار بيانيهاي مشترك پرتاب موشك ماهوارهبر ايران را با قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل كه در تاييد توافق هستهاي به تصويب رسيد ناسازگار دانستند و مدعي شدند كه اين فعاليتها منطقه را بيثبات ميكند. در اين بيانيه آمده است: ما اين اقدام را محكوم ميكنيم. ما از ايران ميخواهيم تا هيچ موشك بالستيكي را بيش از اين پرتاب نكند و فعاليتهاي مرتبط را انجام ندهد. آمريكا نيز روز جمعه در واكنش به پرتاب موشك ماهوارهبر ايران شش شركت ايراني را تحريم كرد. نيكي هيلي نماينده آمريكا در سازمان ملل مدعي شد: ايران در حال زيرپا گذاشتن تعهدات خود است و نميتوانيم به آنها اطمينان كنيم. آمريكا در دولت كنوني به ايران اجازه نخواهد داد از مسووليت رفتارهاييكهمنافعماومتحدانمانراتهديدميكند،شانهخاليكند.ويافزود: همچنين به اعمال پيامدهايي تا زماني كه ايران اين اقداماتش را متوقف و بهطور كامل با قطعنامههاي شوراي امنيت همكاري كند، ادامه ميدهيم. به گزارش آسوشيتدپرس آمريكا در تحريمهاي روز جمعه خود شش زيرمجموعه شركت صنعتي شهيد همت را هدف قرار داده است كه به گفته وزارت خزانهداري آمريكا درمركزبرنامهموشكيبالستيكايراناست.بهگزارشايسنا،محمدجوادظريف، وزير امور خارجه كشورمان هرگونه اتهام مبني بر اينكه ايران با پرتاب موشك ماهوارهبر خود مرتكب اقدامي غلط شده است را رد و تاكيد كرد كه جمهوري اسالمي بهطور كامل به توافق هستهاي عمل ميكند و لفاظي و اقدامات آمريكا عليه ايران نشاندهنده سوءنيت آن است. وزير امور خارجه كشورمان تاكيد كرد: ايرانسالحهستهايتوليدنميكندونخواهدكردبنابرايناصوالنميتواندچيزي توليد كند كه براي حمل آنها )سالح هستهاي( طراحي شده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.