جرياننظارتهايسيستميبردادسراها

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- دادستان كل كشور حفظ كرامت ارباب رجوع را در دستگاههاي مختلفاجرايي،قضايي،شهرداريها،شوراهاوتماميمراكزيكهبامردمسرو كاردارند،الزموضرورياعالمكردوگفت:آسيبشناسيهاوبررسيگزارشها نشانميدهدكهمتاسفانهبسياريازمراجعهكنندگانازنحوهبرخورددربرخي ازدستگاههااعمازدولتي،قضاييونهادهاييمانندشوراهاوشهرداريهاراضي نيستند.منتظريباتبريكدههكرامتوباتاكيدبرحفظشانوكرامتمردم در نظام اسالمي گفت: مردم حقيقتا ولي نعمت ما هستند و اگر حاكميت از مردم جدا شود هيچ ندارد. وي افزود: تجربه نشان داده است كه اگر با مردم از دردوستيومحبتواردشويدوباآنهابهخوبيصحبتكنيدحتياگرذيحق همنباشندبارضايتدادگاههاونهادهاياجراييراتركميكنند.منتظريبا تاكيد بر اينكه دادستاني كل كشور با كمبود نيرو و امكانات مواجه است افزود: با اين حال در حد امكان و توان تالش ميكنيم و از جمله در بخش نظارت بر عملكرددادسراهادركنارنظارتهايدورهايحضوري،نظارتهايسيستمي رابهجريانانداختهايمودرحالتكميلآنهستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.