دورخیز دالر

Jahan e-Sanat - - News -

گروه اقتصادی- روند کاهشی نرخ دالر که از هفته گذشته متوقف شد در اولینروز هفتهجاریبارشد51 تومانی رکورد زد. نرخ دالر در حالی روز گذشته به کانال 3820 تومان وارد ش//د که در طول سال 96 بیشترین رقم قیمتی را تجربه کرد.

قیمت دالر که هفته گذشته را با رقم 3785 توم//ان آغاز کرد، با عبور از مرز 3800 تومان در پایان هفته گذشته، به نرخ 3805 تومان رس//ید و روز گذشته با 15 تومان افزای//ش به 3820 تومان دست یافت. این در حالی است که قیمت ی//ورو نیز از 4440 تومان در آغاز هفته گذش//ته، به 4585 تومان در طول یک هفتهرسید.قیمتپوندنیزبا36 تومان افزایش در طول یک هفته از 4913 به 4976 تومان رسید.

این در حالی اس//ت که قیمت سکه در بازار ته//ران نیز تحت تاثیر افزایش دالر با افزایش چند هزار تومانی در انواع س//کههای تمام، نیم و ربع بهار آزادی مواجه شده است.

این افزایش ناگهانی در بازار ارز و سکه در حالی رخ میدهد که از آغاز سال 96 تاکنون شاهد نوسانات خاصی در بازار نبودهایم و هیجانات سیاسی و اقتصادی از جمله انتخابات ریاس//ت جمهوری یا مباحث پیرام//ون تکنرخی کردن ارز نیز نتوانست تاثیر منفی بر بازار بگذارد و در ط//ول ماههای اخیر ثبات نس//بی در قیمته//ا در مب//ادالت ارزی وجود داشته است.

با این حال به نظر میرس//د دولت و بانک مرکزی از ابزارهای دس//توری و تثبیتکننده نرخ ارز استفاده میکنند و به همین دلیل بازار تحت فش//ارهای موقتی قرار دارد که هر لحظه خطر رها شدن فنر نرخ ارز را محتمل میسازد.

اگرچه در دولتهای نهم و دهم با افزایش سه برابری نرخ ارز و سکه در کشور، رکورد نوسانات و هیجانات بازار شکسته شد و بحرانهای عمدهای در زمینه پولی و بانکی گریبانگیر اقتصاد ایران ش//ده بود اما دول//ت یازدهم با تجربه به دست آمده از بیثباتی اقتصاد در طول س//الهای گذشته و صدمات جبرانناپذیر آن بر جامعه کش//ور، به دنبال تثبیت و از بین بردن نوسانات در بازار بود و اگرچه در یک برهه زمانی در سال 59، با رشد شدید قیمتها و رس//یدن دالر به کانال 4200 تومانی مواجه شد اما توانست با مدیریت بازار از طریق ورود بانک مرکزی، قیمتها را به نرخ سابق خود بازگرداند. این در حالی است که دولت یازدهم با نزدیک شدن به پایان دوران چهار ساله خود، نرخ ارز و سکه را بدون افزایش قیمت خاصی نس//بت به زمان آغاز کار خود حفظ کرده است.

اما بسیاری از کارشناسان و فعاالن ب//ازار عقی//ده دارند ادام//ه رویه حفظ قیمت دالر و دیگر ارزها از سوی دولت ادامهدار نخواهد بود و روزی دوباره شاهد افزایش قیمتها در بازار خواهیم بود و تجربه کشور در این زمینه نیز نشان داده است که نوسان قیمتی امری طبیعی و اجتنابناپذیر در اقتصاد ایران است که این امر کار دول//ت دوازدهم را بیش از پیش سخت خواهد کرد و چالشهای کابینه اقتص//ادی دولت را برای کنترل قیمتها دشوارتر میسازد. مولفههایتاثیرگذار در هر صورت دولت به میزان زیادی منابع ارزی دارد و تا امروز توانسته نرخها را کنترل کن//د؛ همانگونه که نرخ ارز تحت تاثیر فشارهای تورمی قرار نگرفته و بانک مرکزی توانس//ته با پیشبینی و مدیریت نوس//انات نرخ ارز را کنترل کند زیرا اکنون 80 درصد ارز در دست دولت است و دولت با اختیاراتی که دارد، میتواند نرخ ارز را مدیریت کند. ولی باید توجه داشت که در این زمینه مولفههای بس//یاری وجود دارن//د که میتوانند بر قیمتها تاثیرگذار باش//ند. برای مثال اگر روزی نرخ سود بانکی پایین آید، به عقیده برخی کارشناسان در این بخش نرخ ارز باال خواهد رفت.

همچنیندالرتابععرضهوتقاضاست و متاس//فانه در ایران بعد روانی نیز در قیمت آن تاثیرگذار است. این بعد روانی به آن معناس//ت که وقتی قیمت کاال روند افزایشی پیدا میکند، مردم بیشتر به سمت خرید دالر میروند و با تصور گرانتر فروختن دالر در آینده، تقاضای دالر نیز افزایش یافته و گرانتر میشود.با این حال رویکرد دولت و بانک مرکزی در نرخ ارز از شفافیت کافی برخوردار نیست و ای//ن امر باعث میش//ود گاهی اوقات شبهاتی در این باره مطرح شود که دولت عامدانه نرخ ارز را باال میبرد تا کسری بودجه را جبران کند. این در حالی است که اگر تصمیمات و سیاستهای دولت و بانک مرکزی شفاف باشد و توضیحات الزم و جامع را ارائه دهد، چنین شبهاتی مطرح نخواهد شد.

باید توجه داش//ت یکی از مهمترین وظیفههای بانک مرکزی در دنیا حفظ ارزش پول است و برخی کشورها که مثل چین ارزش پول خود را به نفع اقتصاد ملی و افزایش صادرات پایین میآورند در شرایطی این کار را میکنند که سه هزار میلیارد دالر در خزانه خود ذخیره داشته باش//ند و این اقدام برای شرایط اقتصاد ما مناس//ب نیس//ت و به دلیل متالطم ب//ودن اقتصاد ما، از بین رفتن ارزش پول ملی بحران ایجاد میکند.

در این مسیر اصلیترین چالش پیش روی دولت دوازدهم در بخش مدیریت ب//ازار ارز در درازمدت، تکنرخی کردن ارز با بهرهگیری از سیاستهای متنوع اقتصادی نظیر پیمانهای دوجانبه بین جمهوری اس//المی ایران با کشورهای مختل//ف ب//رای تب//ادل ارزی و انجام معام//الت و م//راودات اقتصادی با پول محلی، همچنی//ن مدیریت ورود ارز به بازار و نحوه اختص//اص منابع ارزی به بخشهای مختلف است.

حال این س//وال مهم پیش میآید که دالیل نوسان نرخ ارز در هفته اخیر چیست؟ این در حالی است که موضوع انتظاراتبهعنوانمهمتریندلیلافزایش نرخ ارز به شمار میرود و برخی تحلیلها نیز پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ ارز توسط دولت را دلیل این امر میدانند که سرکوبقیمتهاباعثفاصلهگرفتننرخ واقعی و اسمی ارز میشود و این میتواند دلیلی باشد که اکنون ارز به دنبال نرخ واقعی خود است.

عدهای نیز این نوس//انات را خواست دولت میدانند که برای افزایش صادرات و کاهش واردات اعمال میشود. این در حالی است که در تحلیل عوامل اثرگذار در رشد نرخ ارز نباید تنها به بخشی از عوامل توجه کرد چراکه عوامل متعددی در آن دخی//ل اس//ت و در بره//ه اخیر عوام//ل غیراقتصادی نقش پررنگتری پیدا کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.