آینده دالر با سیاست تغییر نرخ بهره آمریکا

Jahan e-Sanat - - News - یادداشت

محمدحس/ین ادیب*- طی 43 س//ال، شاخص دالر هشت بار و به طور متوسط، هر پنج سال یکبار افزایش یا کاهش شدید داشته است که این روند در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

وقتیدالردرمسیرافزایشاست،حرکتهای سینوسی رو به پایین نیز متعدد مشاهده میشود؛ معکوس آن نیز صحیح است، وقتی دالر کاهشی است حرکت سینوسی رو به باال نیز به کثرت قابل مشاهده است.بر اساس دو مولفه فوق از ژوئن ،2011 دالر وارد فاز افزایشی شده که تا دسامبر 2016 ادامه یافته و سپس دالر وارد فاز کاهشی احتماال پنج ساله شده است لذا دالر اکنون در فاز کاهشی است و از ژوئن 2011 تا دس//امبر ،2016 شاخص دالر از 80 به 103 رسید که گواه 29 درصد افزایش ارزش دالر است.

ازدسامبر6102تاکنونشاخصدالرهفتدرصدکاهش ارزش داشته که نسبت به ژوئن 2011 هنوز 22 درصد باالتر است.صندوقبینالمللیپولاعالمکردکهدالر02 درصدبیش از ارزش واقعی خود قیمتگذاری شده است که نشان میدهد صندوق بینالمللی پول نیز ارزش دالر را باال دانسته و ارزش دالر در ژوئن 2011 را واقعیتر ارزیابی میکند.

دالر ق//وی به آمریکای ضعیف و دالر ضعیف به آمریکای قوی منجر میشود؛ اقتصاد آمریکا بیش از حد ضعیف شده است لذا راهحل اقتصاد آمریکا، دالر قوی نیست، برای تبدیل اقتصاد آمریکا به اقتصاد قوی، باید دالر ضعیف شود لذا اکنون دوره دالر ضعیف است و از این رو طی چهار سال آینده یورو بهتر از دالر است.

درهم امارات به دالر میخ شده و تحلیل آینده دالر به آینده درهم امارات قابل تعمیم است، لذا یورو بهتر از درهم امارات است، درهم را ریسک استراتژیک تهدید میکند لذا این عامل نیز برتر بودن یورو نسبت به دالر را اثبات میکند.

1-صادرات51 کشورهرسالحدود0051 میلیارددالراز واردات آنها بیشتر است که در راس آن چین قرار دارد، واردات یکسری از کشورها هم الزاما باید در همین حد بیشتر از صادرات باشد تا در اقتصاد جهانی توازن برقرار باشد.

وارداتحدود02 کش//وردرسالهمحدود0051 میلیارد دالربیشترازصادراتآنهاست،بهعبارتدیگرمازادبودنصادرات یکسری از کشورها نسبت به واردات با مازاد بودن واردات نسبت به صادرات یکسری از کشورهای دیگر باید خنثی شود و این اساس نظماقتصادیجهاناست؛تحلیلاقتصادجهانیوپیشبینیآینده آن،بدونتوجهبهایننظمغیرممکناست.

تحلیل اقتصاد یک کشور و توصیه برای اصالح اقتصاد آن، اگر مستلزم تغییر در این نظم باشد، فقط در صورتی امکان عملی شدن دارد که کشور جایگزینی برای آن کشور در نظم جهانی پیدا شود، به بیان دیگر اگر واردات کشوری از صادرات آن بیشتر باشد در صورتی که در این زمینه به تعادل برسد و واردات با صادرات مساوی شود، باید کشور دیگری نقش آن کشور را در داشتن کسری جبران کند، حذف یک کشور از بازی بدون جایگزین کردن بازیکن دیگر غیر ممکن است.

واردات آمری//کا و انگلیس در س//ال 750 میلیارد دالر از صادرات آنها بیش//تر است به عبارت دیگر این دو کشور 50 درصد از کس//ری واردات نسبت به صادرات جهان را پوشش میدهند.اگرایندوکشورازایفایایننقشسرباززننداقتصاد کشورهای دچار مازاد صادرات نسبت به واردات فرو میپاشد. به زبان صریحتر اگر آمریکا و انگلیس صادرات و وارداتشان مساوی ش//ود اقتصاد چین و دیگر کش//ورهای دارای مازاد جدی صادرات نس//بت به واردات، فرو میپاشد. رییس قبلی فدرالرزرو یک بار اعالم کرد عامل کسری تراز پرداختهای آمریکا، چین است و بدون حل معضل چین، آمریکا قادر به حل مشکل نیست.

-2 کشورهای دارای مازاد صادرات نسبت به واردات، 1500 میلیارد دالر ارز مازاد را عمدتا در بانکهای آمریکا و انگلیس نگهداری میکنند، لذا آمریکا و انگلیس مقصد نهایی پول مازاد جهان است چه بخواهند و چه نخواهند.

-3 ورود پ//ول م//ازاد جهان به آمری//کا و انگلیس باعث میشود بیش از ظرفیت جذب اقتصاد پول وارد این دو کشور شود؛ ورود پول بیش از ظرفیت جذب اقتصاد، باعث میشود ارزش پول ملی بیش از میزان واقعی رشد کند و وقتی ارزش پول ملی بیش از حد رش//د کرد تولید داخلی افت میکند. بزرگترین مشکل این دو کشور افت تولید به سبب باال بودن ارزش پول ملی است.

-4 عل//ت انتخاب ترامپ، رای مردمی بود که به س//بب افت تولید داخلی، احساس میکردند از اقتصاد کنار گذاشته شدهاند.

‪15 -5‬ کشوری که صادراتشان بیشتر از وارداتشان است نوعا کش//ورهای بدون نفت هستند یا اتکای زیادی به نفت وارداتی دارند لذا در صورت سقوط قیمت نفت، مازاد صادرات نسبت به واردات آنها به شدت افزایش مییابد.

نظ//ر به اینکه پول م//ازاد در بانکهای آمریکا و انگلیس نگهداری میشود، خود به خود کسری آمریکا و انگلیس باید بیشتر شود، یعنی آمریکا و انگلیس با پول مازاد بیشتر مواجه شده و ارزش پول ملی آنها بیشتر افزایش مییابد. نفت ارزان به سرازیر شدن ثروت به سمت آمریکا میانجامد. وقتی پول بیش از ظرفیت اقتصاد آمریکا وارد این کشور شود عالوه بر پول ملی در دو بخش سهام و مسکن نیز حباب تشکیل میشود.

حباب در بخش مسکن به این معناست که قیمت مسکن بیش از قدرت خرید واقعی مردم رشد میکند.

حباب در بخش سهام به این معناست که عایدی سهام در تناسب با افزایش ارزش سهام رشد نمیکند.

حبابی ش//دن دالر به این معناست که با نرخ برابری دالر در مقابل ارزهای دیگر، تولید داخلی توجیه اقتصادی ضعیفی پیدا میکند.

-6 ارزش ب//االی پول ملی ی//ک بازنده اصلی دارد؛ طبقه متوسط. نخست وزیر کانادا گفته است، میخواهم روی طبقه متوسط جامعه متمرکز شوم. میخواهم اطمینان حاصل کنم مردمی که احساس میکنند از رشد اقتصادی عقب ماندهاند، در جامعه مش//ارکت داده شوند. این شبیه وعدههایی است که سبب ش//د ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود.

-7 تا زمانی که مازاد چین حل نشود، کسری آمریکا، حل نخواهد ش//د؛ هر نوع راهحلی برای آمریکا بدون راهحل برای چین اثرگذار نخواهد بود. در وضعیت موجود کسری چین رو به افزایش است این به معنی افزایش کسری آمریکاست.

-8 از سال 2000 تا مارس 2011 در منطقه یورو، واردات بیش از صادرات بود، لذا منطقه یورو در کنار آمریکا و انگلیس مازاد جهان را جذب میکرد، اما اکنون منطقه یورو ساالنه003 میلیارد دالر مازاد صادرات نسبت به واردات دارد لذا وضعیت بغرنج شده و منطقه یورو خود از منطقه جذبکننده مازاد به کشور تولیدکننده مازاد تبدیل شده است.

جذب مازاد جهان به بدهکار شدن عمیق آن کشور منجر میش//ود. اکنون بدهی منطقه یورو با اس//تانداردهای بانکی از ت//وان بازپرداخت منطقه یورو عبور کرده لذا راهکار توقف افزای//ش بدهی منطقه یورو اس//ت و برای تعادل بین میزان بدهی با توان بازپرداخت آن، بخش//ی از بدهی باید پرداخت شود. اکنون منطقه یورو ساالنه 300 میلیارد دالر مازاد دارد که صرف پرداخت بدهی میشود.

-9 راهحل برای مش//کل افت تولید در آمریکا سقوط 18 درصدی ارزش دالر است. کاهش 18 درصدی ارزش دالر، به کاهش کسری واردات نسبت به صادرات آمریکا منجر میشود اما این راهحل به سقوط اقتصاد چین و کشورهای دارای مازاد منجر میشود.

کاهش 18 درصدی ارزش دالر به رونق گرفتن تولید در آمریکا منجر میشود. ترامپ برای اینکه بتواند رضایت کسانی را جلب کند که به او رای دادهاند باید حداقل 18 درصد ارزش دالر را کاهش دهد اما به این طریق مشکل از آمریکا به چین منتقل میشود.

اگر این س//ناریو تحقق یابد اقتصاد چین سقوط میکند. سقوط اقتصاد چین به معنای سقوط ارزش سهام در چین به یک سوم ارزش کنونی است.

وقتی اقتصاد آمریکا حبابی میشود راهکار، افزایش نرخ بهره و ترکاندن حباب است. اقتصاد آمریکا به اظهار استیگلیتز از جنگ جهانی اول تاکنون 10 بار حبابی ش//ده و 9بار فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره اقدام به ترکاندن حباب کرده است، استیگلیتز مینویسد: پس از فروپاشی و تخلیه حبابها، فدرال رزرو با کاهش نرخ بهره، مجددا ش//رایط را به وضعیت عادی برگردانده است.

در وضعی//ت موجود نیز به نظر میرس//د ف//درال رزرو با افزایش نرخ بهره اقدام به حبابزدایی از اقتصاد خواهد کرد و لذا پیشبینی میشود فدرال رزرو، افزایش مکرر نرخ بهره را تا ترکاندن سه حباب یاد شده در اقتصاد آمریکا ادامه دهد. در داخل آمریکا، افزایش مکرر نرخ بهره به ترکیدن حباب سهام، مس//کن و نرخ دالر منجر میشود. در خارج آمریکا، افزایش نرخ بهره، ورشکست شدن موسسات مالی سایه و فروپاشی بورسهای بیرون آمریکا را به دنبال دارد.

* استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.