تبعات بازی یارانهای در بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

اگرچه هدفمند کردن یارانهها و حذف یارانه نقدی از چالشهای دولت به شمار میرود اما در سویی دیگر طرحها و ابالغیههایی دیده میشود که بیانگر ورود پررنگتر یارانهها به زندگی مردم است. موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند سیاستی متناقض و در عین حال تشدیدکننده انتظارات از یارانه خواهد بود.

تاکنوننزدیکبه57 میلیوننفرهرماهیارانه54 هزارو005 تومانیدریافت کردهاندکههزینهاینزدیکبه0043 میلیاردتومانرابهدولتتحمیلمیکند. افرادی که به طور یقین در بین آنها غیرنیازمند به این رقم به وفور وجود داشته و دلیلی برای پرداخت یارانههای نقدی به آنها وجود ندارد.

با این حال بیش از شش سال پرداخت یارانه به دریافتکنندگان، این روند را به توقع و عادتی در یارانهبگیران تبدیل کرده و با وجود ورود دولت به حذف پردرآمدها تاکنون اقدام قابل توجهی در این باره انجام نشده است چراکه از سویی بانکهای اطالعاتی دولت برای شناسایی و حذف پردرآمدها پاسخگو نبوده و از سویی دیگر و براساس اذعان مدیران اقتصادی دولت از بروز اشتباه و حذف افراد نیازمند به یارانه، نگرانی به وجود میآید.

در حالی طی سالهای اخیر کارشناسان همواره تاکید داشتند که باید دولت به سمت کنار گذاشتن پرداختهای نقدی برای عموم جامعه و فرهنگسازی در رابطه با عدم پرداخت نقدی پیش برود که به تازگی شرایطی برای استفاده از یارانههای نقدی و کارتهایی که در دست یارانهبگیران وجود دارد، تعریف شده است، نمونه بارز آن وجود یارا کارت در شبکه بانکی است یا وقتی کارتهای یارانه ضامن وامهایی از قبیل وام ازدواج میشود.

به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابالغیهای به بانکها اعالم کرد که میتواند با استفاده از کارتهای یارانه مردم به عنوان تضمین نسبت به صدور کارتهای اعتباری اقدام کند که میتواند تسهیالتی تا سقف پنج میلیون تومان را در بر بگیرد اما برای اختصاص این کارتهای اعتباری باید یارانههای نقدی به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و اقس//اط تس//هیالت از این طریق پرداخت شود.

از سویی دیگر اخیرا در طرح ضربتی اعطای وام ازدواج موضوع تامین ضمانت وام پرداختی مورد توجه بود که از یارانههای نقدی به عنوان یکی از تضمینهای آن یاد شده است و متقاضی که دارای کارت یارانه باشد، میتواند آن را به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار دهد.

درباره ورود کارتهای یارانه به امور بانکی نظرات بعضا متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند تا زمانی که کارتهای یارانه وجود دارد و یارانه نقدی پرداخت میشود ایرادی ندارد که از آنها در شبکه بانکی به عنوان تضمین استفاده کرده و براساس آن وام پرداخت کرد، هرچند این موضوع را نیز مورد توجه قرار میدهند که اگر قرار است کارت یارانه به عنوان تضمین قرار گیرد حذف این افراد اگر نیازمند یارانه نباشند، تا حدی این تضمین را پیچیده میکند.

در مقابل برخی کارشناسان براین اعتقادند که استفاده از یارانههای نقدی در امور بانکی یا موارد مشابه میتواند توقعات از یارانه را افزایش دهد.

وحید ش//قاقی ش//هری، اقتصاددان در این باره تاکید دارد که چرا از طرفی دائم میگوییم باید یارانههای نقدی را حذف کنیم و نس//بت به عواقب منفی چنین پرداختهایی به مردم هشدار میدهیم اما در سویی دیگر آن را به ابزاری برای استفاده تبدیل میکنیم که در مجموع انتظارات برای ماندگاری یارانههای نق//دی را افزایش میدهد. در این حالت چگونه میتوان به یکباره یارانه طرف متقاضی را حذف کرد؟

این اقتصاددان البته وجود چنین سیاستهایی را ناشی از عدم هماهنگیهای الزم در اعم//ال سیاس//تهای اقتصادی دانس//ته و عن//وان میکند که وقتی هماهنگس//ازی و تصمیمگیری براس//اس برنامهای مدون و مشخص نباشد، چنین نتایجی را در بر خواهد داش//ت، ب//ه طوری که در جایی از منفی بودن پرداختهای نقدی س//خن میگوییم و در سویی دیگر از همین یارانهها برای مردم انتظار ایجاد میکنیم.

وی گفت: در مجموع ضعف اصلی بر این است که سیاست تحریک تقاضا در پیش گرفته میشود، در حالی که این سیاست در دولت تاکنون موفق نبوده و موضوع اصلی عرضه مورد توجه قرار نگرفته است. وجود سیاستهایی مانند اعطای کارتهای اعتباری با تضمین یارانههای نقدی یا پیشتر کارت خرید کاالی ایرانی و همچنین اختصاص تسهیالت برای فروش قابل توجه خودرو همگی از سیاستهای کوتاهمدتی است که هیچ کدام نمیتواند اثر مثبت و پایداری بر شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی ایران داشته باشد.

این اقتصاددان معتقد اس//ت برای هماهنگ شدن سیاستهای اقتصادی و تصمیمگیری در حوزههای اصلی مناس//ب اس//ت وزارت اقتصاد مسوولیت هماهنگی برنامههای اداری را برعهده گرفته و تصمیمگیر نهایی باشد تا شاهد سیاستهایمتناقضنباشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.