عملکرد جدید تسهیالتی بانکها

Jahan e-Sanat - - News -

آخرین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در پرداخت تسهیالت اعالم شد که بر این اساس فروش اقساطی و مشارکت مدنی بیشترین پرداخت را داشتهاند.

بررس//ی جدیدترین آمار عملکرد بانکها و موسسات اعتباری کشور در فروردینماه امس//ال نش//ان میدهد که پنج درصد از کل تسهیالت اعطایی بانکها و موسس//ات اعتباری قرضالحسنه بوده و حجم عمده عملکرد تس//هیالتی بانکها مربوط به مشارکت مدنی با 41/8 درصد و فروش اقس//اطی با 25/3 درصد اس//ت.به لحاظ عددی در فروردینماه سالجاری7/6509 هزار میلیارد ریال از کل تسهیالت اعطایی بانکها و موسس//ات اعتباری کشور قرضالحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفندماه سال گذشته 9101/1هک هزار میلیارد ریال بوده، رشد نشان میدهد.با وجود اینکه از تیرماه سال 94 آمار تسهیالت اعطایی بانکها به تفکیک عقود مرابحه و استصناع به انواع تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود اس//المی اضافه شده، اما در فروردین سالجاری سهم استصناع از تسهیالت پرداخت شده بانکها و موسسات اعتباری صفر بوده ولی منابع مرابحه 5/2 درصد بوده است.

بر پایه این گزارش، تس//هیالت پرداخت ش//ده در بانکهای تجاری کشور در فروردین امسال متفاوت بوده به نحوی که 7/4 درصد از وامهای بانکهای تجاری قرضالحسنه بوده و رقم آن 102 هزار میلیارد ریال بود. میزان تسهیالت اعطایی قرضالحسنه بانکهای تجاری در اسفندماه سال گذشته 102/3 هزار میلیارد ریال بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.