پرداخت وجوه سپردهگذاران »بدر توس« در شعبکاسپین

Jahan e-Sanat - - News -

در فرآیند رسیدگی به وضعیت سپردهگذاران تعاونیهای زیرمجموعه موسسهکاسپینازامروزتعیینتکلیفحسابهایمربوطبهتعاونیمنحله »بدر توس« آغاز ش//ده است.به گزارش ایسنا، بدر توس، یکی از هشت تعاونی اس//ت که در پایان سال 1394 در مجموعه کاسپین قرار گرفته و این موسسه مسوول رسیدگی به امور مربوط به آن و سپردهگذارانش شد. با این حال به دنبال ماجراهای پیش آمده برای موسسه کاسپین و به همریختگی که در اجرای مسوولیت آن وجود داشت، در نهایت شرایط تعاونیها و سپردهگذارانشان را با مشکالتی مواجه کرد.تعاونی دوم »الزهرا مش//هد« بود که فرآیند رسیدگی به سپردهگذاران آن از دوم مردادماه و براساستعریفشرایطیآغازشد.سپردهگذارانالزهرامیتوانندبامراجعهبه شعب 80 گانه کاسپین بخشی از وجوه خود را به طور نقد دریافت کرده و مابقی را سپرده یک ساله قرار داده و بابت آن سود51 درصد دریافت کنند در غیر این صورت امکان دریافت کامل وجوه نیز وجود دارد.

اما سومین تعاونی کاسپین که از دیروز تعیینتکلیف سپردهگذاران آن در دستور کار قرار گرفته، بدر توس است. شرایط رسیدگی به این تعاونی کمی متفاوت بوده و به طور شعبهای پیش خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.