کاهش 12 درصدی درآمد مالیاتی

Jahan e-Sanat - - News -

آمارنشانمیدهدکهباوجودافزایش3/81 درصدیدرآمدهایمالیاتی از طریق مالیات بر ارزش افزوده، درآمدهای دولت از طریق مالیاتهای مستقیم 27/3 درصد و درآمدهای مالیاتی کل کشور 12/8 درصد کاهش یافته است.درآمد مالیاتی فروردینماه معادل 3900 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12/8 کاهش یافته است.

مصوب درآمد یک ماهه مالیات//ی معادل 9800 میلیارد تومان بوده اس//ت. مالیات اشخاص حقوقی نیز در یک ماهه ابتدای سالجاری یک هزار و 210 میلیارد تومان بوده اس//ت که نس//بت به مدت مشابه سال قبل )یک ه//زار و (260 میلیارد تومان معادل 4/3 درصد کاهش یافته اس//ت. در این گروه مالیات علیالحساب اشخاص حقوقی دولتی معادل 210 میلیارد تومان، مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی معادل 500 میلیارد تومان و مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی معادل 400 میلیارد تومان بوده است. مالیات بر درآمد نیز در فروردینماه سالجاری معادل 900 میلیاردتومانبودهاستکهنسبتبهفروردینماهسالگذشته1/11 درصد افزایش یافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.