بانک صنعت و معدن پیشران در توسعه صنعتی

Jahan e-Sanat - - News -

نایبرییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اس//المی در خص//وص تاثیر عملکرد بانک صنع//ت و معدن بر ایجاد اشتغال کشور گفت: اقدامات بانک صنعت و معدن در اجرای اهداف اقتص//اد مقاومتی درنقاط مختلف کش//ور خصوصا در مناطق محروم بسیار تاثیرگذار بوده است.به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عموم//ی بانک صنعت و مع//دن، هادی قوامی اظهار کرد: اگر بانکها بتوانند رویکرد و نگاه بانک توسعهای صنعت و معدن را مد نظر داشته باش//ند و به ایجاد صنایع پایهای متناس//ب با مزیتها در هر نقطهای از کشور بپردازند، رونق تولید و رشد اقتصادی را شاهد خواهیم بود. قوامی تصریح کرد: اکنون با توجه به ارائه تس//هیالت بانک صنعت و معدن زمینه ایجاد بسیاری از انواع صنایع با استفاده از تکنولوژیهای کاربردی در نقاط مختلف کشور فراهم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.