افزایش تورم تولیدکننده

Jahan e-Sanat - - News -

شاخص بهای تولیدکننده در ایران در 12 ماه منتهی به تیرماه 1396 نسبت به 12 ماه منتهی به تیرماه 1395 بهمیزان هفت درصد افزایش یافته است.بر اساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 1390=100 در خرداد ماه 1396 نسبت به ماه مش//ابه سال قبل معادل 8/9 درصد افزایش نشان میدهد. این شاخص در تیرماه 1396 به عدد 239/7 رسید که نسبت به ماه قبل 1/1 درصد افزایش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.