آمریکا در تیررس پیونگیانگ

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

کرهشمالی جمعه گذشته دوباره یک موشک بالس//تیک آزمای//ش کرد که گفته میش//ود از نوع قارهپیماس//ت. ای//ن چهاردهمین آزمایش موشکی کرهشمالی از زمان انتخابات سال گذشته آمریکاست. این اقدام غیرمنتظره کرهشمالی اواخر جمعهشب گذشته، یک روز پس از سالروز خاتمه جنگ کره صورت گرفته است.

موشکی که بعد از ظهر جمعه گذشته شلیک ش//د، نس//خه بهبود یافته موش//ک قارهپیمای »هواس//ونگ- «14 بود. این موشک 47 دقیقه پرواز داش//ته، تا ارتفاع سه هزار و 700 کیلومتر اوج گرفته و پس از طی مس//افت 998 کیلومتر در آبهای اقیانوس آرام سقوط کرده است. ظاهرا این موشک قادر به حمل کالهک هستهای نیز بوده است.

در اولین واکنش به آزمایش موشکی جدید کرهش//مالی، رییسجمهور ای//االت متحده این اقدام پیونگیانگ را غیرمس//ووالنه و خطرناک نامید و گفت: این آزمایشها باعث انزوای بیشتر کرهشمالی و محرومیت مردم این کشور خواهد ش//د. همزمان کرهجنوبی و آمری//کا یک مانور مش//ترک با استفاده از موش//کهای بالستیک برگزار کردند.

به گزارش آسوشیتدپرس، در بیانیهای که کاخ س//فید به نقل از ترامپ منتشر کرد، آمده است: کرهش//مالی با تهدید دنیا با آزمایشهای بیشتر منزوی میشود، اقتصاد این کشور بیشتر تضعیف میشود و مردم آن دچار محرومیت خواهند شد. رییسجمهور آمریکا افزود: ایاالت متحده تمامی اقدامات الزم را برای حفاظت از کشور و متحدان آمریکا در منطقه انجام میدهد. مانورمشترکآمریکاوکرهجنوبی تنها چند س//اعت بعد از آزمایش موشکی کرهش//مالی، ارتشهای آمری//کا و کرهجنوبی یک آزمایش موشکی با استفاده از موشکهای بالستیک برگزار کردند. هنوز مشخص نیست ای//ن آزمایش موش//کی در واکنش ب//ه اقدام جمعه گذش//ته کرهش//مالی اس//ت یا از قبل برنامهریزی ش//ده ب//ود. خبرگ//زاری یونهاپ کرهجنوبی بامداد دیروز نوشت: مانور مشترک آمری//کا و کرهجنوبی به فاصله کوتاهی بعد از خب//ر گفتوگوی مقامهای نظام//ی آمریکا و کرهجنوبی درباره بررسی پاسخ نظامی به اقدام موشکی کرهشمالی صورت گرفت. ماجرایپاسخنظامیچیست در حال//ی برخی منابع مانور دیروز آمریکا و کرهجنوبی را پاس//خ نظامی به پیونگیانگ میدانند که ای//االت متحده از مدتها پیش مخالفت شدید خود را با دور جدید آزمایشهای موشکی کرهشمالی ابراز کرده بود.

به گزارش رویترز، پس از آزمایش موشکی تازه کرهشمالی، مقامات وزارت دفاع آمریکا و کرهجنوبی در حال بررس//ی گزینههایی برای پاس//خ نظامی به این تست موشک بالستیک هس//تند. رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا و رهبر مرکز فرماندهی پاسیفیک آمریکا طی تماسی تلفنی با ژنرال لی سون جین، رییس س//تاد مش//ترک ارتش کرهجنوبی، بر تعهد جدی آمریکا به اتحاد میان دو کش//ور تاکید کردند و به بررس//ی گزینههای موجود برای واکنش نظامی به پرتاب موشک اخیر از سوی کرهشمالی پرداختند.

کاپیتان جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، جمعه گذشته گفت پرتاب این موشک احتماال از یک مرکز تولید تسلیحات نظامی واقع در شمال کرهشمالی صورت گرفته است و افزود این موش//ک تهدیدی برای آمریکای ش//مالی محسوب نمیش//ود. کرهشمالی در ش//ش ماه اخیر بر آزمایشهای موشکی خود افزوده است؛ اقدامی که با واکنش تند ایاالت متحده روبهرو شد. ترامپ، وزرای خارجه و دفاع ایاالت متحده هشدار دادهاند که آمریکا در مقابل آزمایشهای موشکی کرهشمالی و تهدید دیگر کشورها ساکت نمیماند.

یک مقام کرهجنوبی و همچنین وزارت دفاع آمریکا پرتاب این موشک را تایید کردهاند و در حالبررسیبیشترجزییاتآنهستند.بهگفته نخستوزیر ژاپن این موشک در آبهای منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود آمده است. آبه در واکنش به پرتاب این موشک گفت: پرتاب موش//کهای بالس//تیک و قارهپیما از سوی کرهشمالی نشانگر این است که امنیت ملی ما با خطری واقعی و جدی روبهرو است.

رهبر کرهجنوبی هم در واکنش به تس//ت موش//ک اخیر خواستار تشکیل جلسه فوری ش//ورای امنیت ملی س//ازمان ملل شد. دبیر کابینه دولت توکیو میگوید موش//ک پرتاب ش//ده از سوی کرهشمالی به مدت 45 دقیقه در پرواز بوده و یک رسانه ژاپنی نیز به نقل از مقام این کشور گفت موشک تا ارتفاعی بیش از سه هزار کیلومتر باال رفته است.

کرهش//مالی پیشت//ر هم در آس//تانه روز استقالل آمریکا دست به آزمایش موشکی زد که مدعی است یک موشک بالستیک قارهپیما بوده اس//ت. مایکل المان، کارشناس موشکی مرکز بینالمللی مطالعات استراتژیک ضمن اشاره به محدودیت دادههای کنونی درباره این تست گفت موش//ک به کار رفته در آزمایش جمعه گذشته احتماال مشابه موشک بالستیک پیشین باشد اما با قدرتی بیشتر.

از طرفی رهبر کرهشمالی آزمایش موشک قارهپیمای جدید کشور را موفقیتآمیز خواند و اع//الم کرد تمام خاک آمری//کا در تیررس موشکهای این کشور قرار دارد. ساعاتی پس از آزمایش موشک بالستیک در کرهشمالی، رهبر این کشور این آزمایش موشکی را موفقیتآمیز خواند و ادعا کرد تمام خاک آمریکا در تیررس موشکهای این کشور قرار دارد.

براس//اس گ//زارش خبرگ//زاری دولتی کرهش//مالی، کی//م جون//گ اون، رهبر این کش//ور، رضایت باالی خ//ود را از موفقیت کامل آزمایش موشک قارهپیمای جدید اعالم کرده است. آزمایش موشکی جدید قابلیت کرهشمالی را به نمایش گذاشت و نشان داد که این کش//ور در هر مکان و زمانی قادر به راهاندازی و شلیک موشک است. خبرگزاری دولتی کرهش//مالی افزود: رهبر کشور اعالم کرده اکنون تمام خ//اک ایاالت متحده در تیررس ما قرار دارد.

دبیرکل س//ازمان ملل متحد نیز آزمایش موشکی جدید کرهش//مالی را محکوم کرد و گفت: این اقدام کرهشمالی نقض قطعنامههای شورای امنیت است.

دبیرکل سازمان ملل از کرهشمالی خواست به تعهدات بینالمللی خود پایبند باشد و برای یافتن راهحلی برای مسایل شبهجزیره کره با جامعه جهانی همکاری کند.

اتحادیه اروپا نیز آزمایش موش//کی جدید کرهش//مالی را تهدیدی جدی ب//رای صلح و امنیت بینالمللی خواند و آن را محکوم کرد. اتحادیه اروپا همچنین این اقدام پیونگیانگ را نقض تعهدات این کشور و نقض قطعنامههای شورای امنیت دانست و از کرهشمالی خواست از هر گونه اقدام تحریکآمیز دست بردارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.