ونزوئال و انتخابات مناقشهآمیز مجلس موسسان

Jahan e-Sanat - - News -

انتخابات مجلس تدوین قانون اساسی جدید ونزوئال برای تعیین 545 عضو امروز برگزار میشود. اکثر اعضای این نهاد بازنویسی قانون اساسی، از سازمانهای اجتماعی وفادار به نیکالس مادورو انتخاب میشوند.

بر اساس قانون قرار است انتخابات ریاست جمهوری در سال 2018 برگزار شود اما رییسجمهور سوسیالیست ونزوئال قصد دارد با این انتخابات برای تدوین قانون اساسی جدید که دستکم دو سال زمان میبرد، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را به تاخیر اندازد و در این دورهگذار همچنان در راس قدرت باشد. اکثر ونزوئالییها پیشنهاد مادورو برای تشکیل مجلس موسسان را که هدفش بازنویسی قانون اساسی و انحالل نهادهای دولتی است، غیردموکراتیک میدانند و اپوزیسیون ونزوئال هم آن را بایکوت کرده است.

مجلس موسسان قانون اساسی، رقیب مجلس ملی ونزوئال میشود که در حال حاضر اکثریت آن در دست مخالفان رییسجمهور این کشور آمریکای التین است. مخالفان تاکید دارند، مادورو برای تثبیت قدرت خود از مجلس موسسان بهرهبرداری خواهد کرد اما رییسجمهور ونزوئال میگوید این مجلس، امکان گفتوگو میان طرفین دعوا در کشور را افزایش میدهد.

معترضان به این طرح جنجالی تالش دارند با برگزاری راهپیمایی و تجمعهای اعتراضی بر دولت نیکالس مادورو فشار آورند تا مانع برگزاری انتخابات این مجمع ملی برای بازنویسی قانون اساسی شوند. دولت کاراکاس هم هرگونه برگزاری اعتراض را ممنوع اعالم کرده است.

در همین حال دفتر حقوق بش//ری س//ازمان ملل متحد نسبت به تشدید خشونتها در ونزوئال هشدار داد. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت: باید به خواست مردم ونزوئال برای مشارکت یا عدم مشارکت در این انتخابات احترام گذاشت. نباید کسی مجبور به شرکت در رایگیری شود و کسانی هم که در انتخابات شرکت میکنند، باید آزادانه اقدام کنند.

این مقام همچنین از دولت کاراکاس خواست اعتراضات به انتخابات امروز را مطابق هنجارها و استانداردهای حقوق بشری بینالمللی سازماندهی کند. سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین با درخواست از مخالفان برای نشان دادن رفتار مسالمتآمیز گفت: امیدواریم انتخابات امروز اگر برگزار شد، مسالمتآمیز و در احترام کامل به حقوق بشر باشد. این مقام سازمان ملل همچنین درباره مشروعیت این رایگیری گفت: این مساله بسیار مناقشهبرانگیز است. در بحبوحه تنشهای سیاسی، ونزوئال با مشکالت اقتصادی هم دست و پنجه نرم میکند و سقوط بهای نفت این بحران را وخیمتر کرده است. ونزوئال از کمبود شدید مواد غذایی و دارویی رنج میبرد و مخالفان، مادورو را به سوءمدیریت اقتصادی و لطمه زدن به نهادهای دموکراتیک متهم میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.