4

Jahan e-Sanat - - News -

آسوشیتدپرس- مسووالن امنیتی برجسته عراق از حضور نزدیک به 7 هزار داعشی در این کشور پس از آزادسازی موصل خبر دادند. ایتالیا نیز اعالم کرد که 25 درصد از نیروهای عراقی و پیشمرگها را برای عملیات آزادسازی موصل آموزش داده است.

مس//ووالن مرکز اطالعات و دفاع عراق اعالم کردند، هنوز داعش در عراق نزدیک به 4 هزار نیروی مسلح دارد و در کنار این، 3 هزار تن دیگر از حامیان داعش در این تشکیالت مشغول به کار بوده و حقوق میگیرند. بهگفتهاینمسووالنعراقی،داعشدرسوریهنیزنزدیکبه7 هزارنیروی مسلح و 5 هزار حامی دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.