قدس شرقی بخش جداییناپذیر فلسطین

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پاسخ به نامه اعتراضی صائب عریقات درباره بیانیه اخیر این اتحادیه درباره تحوالت قدس اعالم کرد: قدس شرقی بخش جداییناپذیر فلسطین اشغالی است.

فدریکا موگرینی گفت: مواضع اتحادیه اروپا درباره قدس شرقی و ماهیت تاریخی مسجداالقصی تغییری نکرده است. موگرینی در پیامی مکتوب به دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین بر پایبندی کامل اتحادیه اروپا به راهکار تشکیل دو کشور، تالش برای حفظ این راهکار و دفاع از آن تاکید کرد.

در این نامه که در پاسخ به نامه اعتراضی صائب عریقات نوشته شد موگرینی به روابط محکم و اطمینانبخش میان این اتحادیه و سازمان آزادیبخش فلسطین و مقامات فلسطینی اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.