مادورو: برای هر سناریویی آمادهایم

Jahan e-Sanat - - News -

یورونی/وز- رییسجمهور ونزوئال در پیامی به ترامپ گفت، آمریکا باید از سیاست مداخله علیه کاراکاس دست بردارد و در امور داخلی سایر کشورهای آمریکای التین دخالت نکند.

نیکالس مادورو با تاکید بر اینکه کشورش برای زندگی مسالمتآمیز با همسایگانش تالش میکند، از رییسجمهور آمریکا خواست به سیاست خصمانه در قبال دولت ونزوئال پایان دهد. مادورو با انتقاد از تالش آمریکا برای ایجاد اختالل در اقتصاد ونزوئال از طریق تحریم غیر مستقیم علیه سیستم مالی کاراکاس، گفت ونزوئال برای هر سناریویی آماده است.

رییسجمه//ور ونزوئال تاکید کرد: هدف نهایی این تحریم شکس//ت اقتصادی ونزوئالست.

به گفته او، آمریکا برای اجرای اقداماتی که سالهای 2015 و 2016 انجام داد و به نتیجهای نرسید، تالش میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.