جنگ آینده ما در اروپاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-یکی از اعضای خارجی داعش که گفته میشود اصالتا آفریقایی و در س//اختار اعضای ارشد داعش است، بارها در سخنانش تاکید کرده جنگ آتی این گروه تروریستی با اروپاست.

در دوره اخیر تعداد اعضای خارجی داعش کاهش یافته اما سلطهجویی آنه//ا با کنار زدن نیروهای محلی و در دس//ت گرفت//ن زمام امور بعد از شکستشان در موصل افزایش یافته است.

یکی از اعضای خارجی داعش که ابواسحاق الفرنسی نام دارد و لقب فرانسوی سیاهپوست به وی داده شده شخصیت مبهمی است که زبان عرب//ی نمیداند و الفاظ رکیکی ب//ه زبان میآورد و برخی جمالتش نیز نامفهوم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.