احتمال نخستوزیری برادر نواز شریف

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-برادرنوازشریف،نخستوزیرمستعفیاحتمالداردنخستوزیر پیشروی پاکستان شود. شهباز شریف در حال حاضر سروزیر ایالت پنجاب است. منابع مطلع اعالم کردند که شهباز شریف برای کسب کرسی مجلس ملی وارد رقابت شده و انتخاب میشود و پیش از انتخاب وی، به مدت یک نخستوزیر موقت تعیین میشود. بیالوال بوتو زرداری از حزب مردم پاکستان اعالم کرد: این حزب اگرچه به دنبال پیگیری پرونده پاناما بود اما تمایل داشت این مساله به جای اینکه در دادگاه پیگیری شود در پارلمان مورد حل و فصل قرار گیرد. حزب مس//لم لیگ شاخه نواز پاکستان نیز اعالم کرد، این حزب حکم دادگاه عالی را به چالش کش//یده و به زودی درخواست بازنگری خواهد داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.