ثبتنام اولین دمکرات

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- بیش از 1100 روز تا انتخابات ریاست جمهوری آتی آمریکا در 2020لا//س باقی مانده و یکی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا رسما به عنوان نامزد ثبتنام کرده تا دونالد ترامپ جمهوریخواه را به چالش بکشد.جان دالنی، نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در بیانیهای گفت: دولت کنونی چشمانداز رفاه و امنیت ما را کاهش داده و جدیدترین مورد آن، بحث درباره الیحه بهداشت و درمان است و این جزو تازهترین جانبداریهای مغرضانه و مخرب آنهاست. جان دالنی نماینده منطقهای در مریلند است که شامل بخشهایی از حومه واشنگتن هم میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.