امیدوارم طرف آمریکایی به بلوغ برسد

Jahan e-Sanat - - News -

رویترز- وزیر امور خارجه روسیه از آمادگی کشورش برای عادیسازی روابط با آمریکا و همکاری با این کشور برای حل مسایل جهانی خبر داده است.الوروفبهتیلرسونگفت:تصمیممسکوبرایکاهشتعدادکارمندان دیپلماتیک آمریکا در روسیه به دلیل برخی اقدامات خصمانه واشنگتن است. وزیر خارجه روسیه اعالم کرد، تحوالت اخیر نشان دادند که سیاست آمریکا در دست دشمنان روسیه آن را به تکیه بر شیوههای مقابله سوق میدهد. وی ابراز امیدواری کرد، طرف آمریکایی به بلوغ برسد و به عواقب منفی سیاستهایش فکر کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.