دختر رییسجمهور فقید ازبکستان زندانی شد

Jahan e-Sanat - - News -

آسوش/یتدپرس- دادس//تانی ازبکس//تان اعالم کرد دختر بزرگ رییسجمهور فقید این کشور به اتهام تقلب گسترده و پولشویی زندانی شده است. دفتر دادستانی کل ازبکستان در بیانیهای اعالم کرد که گلناره کریمووا،دختربزرگاسالمکریموفبهاتهامارتکابجرائمیچونپولشویی و تقلب گسترده به زندان افتاده است. در ادامه این بیانیه آمده است: این زن از اعضای یک گروه تبهکاری سازمان یافته بوده که کنترل داراییهای بیش از 3 / 1 میلیارد دالر را در 12 کشور دارد که از جمله آن میتوان به امالکی در لندن به ارزش 22/9 میلیون پوند و هتلهایی در دوبی به ارزش 64/4 میلیون دالر اشاره کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.