افزايش 110 درصدي ارزش معامالت بورس انرژي

Jahan e-Sanat - - News -

در چهار ماهه نخس//ت س//ال 96 بازاره//اي بورس انرژي ايران ش//اهد انج//ام معامالتي ب//ه ارزش 23/565 ميليارد ريال بودهاند كه در مقايس//ه با دوره مش//ابه سال گذشته با ارزشي قري//ب ب//ه 11 ه//زار و 202 ميليارد ري//ال، ميزان رش//دي بال//غ بر 110 درص//د را تجربه كردهان//د. در حالي كه تع//داد روزهاي كاري در چهار ماه ابتداي//ي س//ال ‪78 69،‬ روز و در دوره مشابه س//ال ‪81 59،‬ روز بوده است. محمود كريمي، مسوول اداره بازرسي، امور اعضا و نظارت بورس انرژي ايران ضمن بيان مطلب فوق به سنا گفت: با توجه به نقش پررنگ ش//ركتهاي كارگزاري در بازاريابي محصوالت قابل معامله در بورس انرژي ايران، در چهار ماهه نخست سال 95 و 96 به ترتيب از جمع 54 و 60 شركت عضو بورس انرژي، 50 شركت كارگزاري در دوره يادش//ده در س//ال 95 و 51 شركت كارگزاري در سال 96 در ارائه خدمت به مش//تريان فعاليت كردهاند. وي در ادام//ه افزود: تعداد كارگزاران فعال در بازار مش//تقه براي چهار ماهه نخست سال ‪24 69،‬ شركت كارگزاري و براي دوره مش//ابه سال گذشته 35 شركت بوده اس//ت. اما تعداد كارگزاران فعال در ب//ازار فيزيكي بورس انرژي ايران با رش//د هفت درصدي از 45 كارگزاري در چهار ماهه نخست سال 95 به 48 كارگزاري در مدت مشابه در سالجاري رسيده است. اين مقام مسوول درباره پنج شركت كارگزاري برتر از نظر ارزش كل معامالت در بازارهاي بورس انرژي ايران در چهار ماهه نخس//ت سال 96 اظهار داش//ت: پنج شركت كارگزاري برتر به ترتيب شركتهاي كارگزاري آتيساز بازار )با 11/66 درصد سهم از بازار(، نوانديشان بازار سرمايه )با 11/38 درصد سهم از بازار(، بانك ملي ايران )با 10/91 درصد سهم از بازار(، خبرگان سهام )با 8/98 درصد سهم از بازار( و شركت كارگزاري سهم آشنا )با 7/46 درصد سهم از بازار( بودهاند. وي افزود: مجموع سهم پنج شركت برتر در اين دوره از كل معامالت در بازارهاي بورس انرژي ايران برابر با 50/39 درصد بوده اس//ت كه نسبت به مدت مشابه سال گذش//ته با 57/64 درصد، حكايت از افزايش رقابت در بازاريابي شركتهاي كارگزاري و افزايش تعداد اين شركتها در معامالت سالجاري دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.