ارتقاي نقدشوندگي بورس با كاهش كارمزد معامالت

Jahan e-Sanat - - News - تصمیم

معاون بورس تهران ميگويد كارمزد معام//الت بورس//ي بايد در اي//ران نيز مانند س//اير كش//ورها كاه//ش يابد تا بازار نقدينگي بيش//تري داشته باشد. او همچنين معتقد اس//ت تحليلگران بورسي نقش ناظران غيررسمي را دارند و ميتوانند به روند نقدشوندگي در بازار كمك كنند. به گزارش ايس//نا، روحاهلل حسينيمقدم در پاسخ به اين سوال كه نظرتان درباره كاهش كارمزد معامالت براي اركان بازار چيست، گفت: يكي از مسايلي كه هميشه در بورسها مطرح اس//ت، اين اس//ت كه بت//وان به طرق مختلف نقدشوندگي را در بازار افزايش داشت. يكي از ضرورتها براي افزايش نقدشوندگيبحثهزينهمعامالتاست. دنيابهاينسمترفتهكههزينهمعامالت را كاهش دهد و اين اتفاق بايد در بازار سرمايه ما نيز رخ دهد. وي ادامه داد: براي كاهش كارمزد معامالت سازمان بورس از خودش ش//روع كرده اس//ت. شركت بورس و س//اير نهادها ه//م بايد از اين موضوع تبعيت كنند تا بتوانيم در نهايت كارمزدمعامالتراكمكنيم.عالوهبراين رايزنيهاي خوبي با سازمان امور مالياتي انجام شده تا ماليات معامالت نيز كاهش يابد يا شكل آن تغيير پيدا كند. افزايشگردشمعامالت معاون بورس تهران در پاسخ به سوالي درموردكاهشكارمزدكارگزاريهاگفت: در اي//ن مورد كانون كارگزاران تصميم ميگيرد اما استنباط من اين است كه ازآنجاكههزينههاپايينميآيدوگردش معامالت بيشتر ميشود كارگزاريها نيز از كاهش كارمزد استقبال ميكنند اما در نهايت تصميمگيرنده در اين مورد كانون كارگزاران است. در هر حال ما در مسيري هستيم كه اين اتفاق بايد بيفتد و هزينه معامالت براي سرمايهگذاران مثل ساير كشورها كاهش يابد. حسينيمقدم در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا كاهش چند درصدي در كارمزد معامالت را براي كارگزاريها و اركان بازار سرمايه مطلوب ميدانيد، اظهار كرد: در اين مورد بايد كار مطالعاتي دقيقي انجام شود اما سازمان خودبا52 درصدكاهشكارمزدهاشروع كرده اما براي كاهش موثر كارمزدها بايد ماليات معامالت كاهش يابد. در كل از ديدگاه من كاهش 25 درصدي كارمزد براي س//ال اول ميتواند بس//يار خوب باش//د. وي در پاسخ به س//والي درباره توقف طوالنيمدت نمادها توضيح داد: سازمان بورس به دنبال اين نيست كه نماده//ا را طوالنيمدت توقف نگه دارد چراكه وقتي نمادي متوقف طوالني دارد، كشف قيمت درستي صورت نميگيرد و عدم ش//فافيت به وجود ميآيد ولي وقتي قيمت درس//تي كش//ف شود و سرمايهگذاران با استراتژيهاي مختلف معامله انجام دهند، ش//فافيت بيش//تر ميشود. معاون بورس تهران ادامه داد: انتظار داريم با به وجود آمدن بازار تحت نظارت اين مشكل كمتر شود. پيشنهاد اين موضوع را به سازمان بورس دادهايم. در اين برنامه ميخواهيم توقف نمادها به كمتر از 10 روز برس//د. اين اتفاق باعث ميش//ود به مديران ش//ركتها و عامه سرمايهگذاران عالمت داده شود كه در فالن تاريخ فالن شركت در بازار تحت نظارت معامله ميش//ود و ممكن است در اين فضا محدوديتهايي الزم باشد ولي اجازه معامله به همه سرمايهگذاران داده ميشود و اميدواريم سازمان بعد از نظرخواهي در اين مورد، تصميم بگيرد و آن را اجرايي كند. حلمشكلتوقفنمادها حس//ينيمقدم تاكيد كرد: اگر بازار تحت نظارت اجرايي شود، توقف نمادها بهشكلقابلتوجهيكمميشود.اعتقاد داريم جدا از سازمان بورس كه يك نهاد ناظر رسمي است، ناظران غيررسمي كه همان معاملهگران و تحليلگران بورسي هس//تند، ميتوانند به شفافيت كمك كنند. وي درباره گزارش//گري سه ماهه امسال شركتها نيز گفت: در نمونهاي كه از شركتها گرفتيم، گزارش سه ماهه ش//ركتها در سالجاري نسبت به سه ماهه اول سال 1395 حداقل 50 درصد رشد در سودآوري را نشان ميدهد. حتي درهميننمونهايكهگرفتهشده،نسبت ب//ه اولين پيشبيني كه ش//ركتها در اسفندماه سال 1395 براي سال 1396 پيشبيني كرده بودند شش درصد رشد داشتيم.معقولترينرشديكهدردوسه سال اخير بازار ميتوانست داشته باشد، رشد به تبع سودآوري شركتهاست كه اگر تحليلگران، تحليلشان اين باشد كه در آين//ده نيز اين روند ادامه دار خواهد بود، باعث ميشود انتظار داشته باشيم بازار P/E بگيرد. ولي در اين مورد االن نميتوان نظري داد و بايد تحليلگران بازار در اين مورد به جمعبندي برسند. چشمانداز بازار بهبودقيمتكاميوديتيهادرماههاي اخير و چش//مانداز روش//ن ادامه رونق و افزاي//ش قيمت كااله//ا در بازارهاي جهان//ي باعث ش//د صنايع فل//زي در گزارشه//اي دورهاي، خبرهاي خوبي براي س//هامداران داش//ته باشند. جواد س//نگينيان، مديرعامل شركت كهن تجارت مهران در گفتوگو با سنا، درباره روند بازار سرمايه با اشاره به بهبود بازار كاميوديتيها گفت: رشد قيمت فلزاتي از قبيل فوالد، مس، سنگآهن و روي در بازارهاي جهاني باعث بهبود س//هام اي//ن صنايع در بازار داخل ش//د. وي با اشاره به اينكه رشد قيمتهاي جهاني، رشد سهام ش//ركتهاي بزرگ در بازار سرمايه را در پي داشت، افزود: اين روند باعث شد سرمايهگذاران بازار به سمت سهام بنيادي حركت كنند. سنگينيان با اشاره به چشمانداز روشن تداوم رشد قيمت فلزات در بازارهاي جهاني افزود: البته در مورد نفت شرايط به گونه ديگري استونميتوانپيشبينيدقيقيازروند قيمتي اين كاال داشت. وي با تاكيد بر اينكه رش//د قيمت جهاني نفت بر بازار پتروش//يميها تاثير مثبت دارد، اظهار داش//ت: به نظر ميرسد س//يكل بازار نفت در نمودار عرضه و تقاضا از حالت پركششبهنموداركمكششتغييركرده اس//ت و با اندك افزايش قيمت در بازار اينمحصولشاهدعرضههايپرحجمبه خصوص توسط آمريكا در بازار هستيم ك//ه منجر به كاهش قيمت ميش//ود. اين كارش//ناس بازار سرمايه با اشاره به اينكه از ن//گاه بنيادي نميتوان نفت را در قيمتهاي باال ديد، گفت: ارز متغير مهم ديگر و تاثيرگذار بر بازار س//رمايه است. به گفته سنگينيان چشمانداز ارز هرچند صعودي است اما نميتوان روند مش//خصي را براي آن پيشبيني كرد. مديرعامل شركت كهن تجارت مهران با اشاره به مش//كالت پيچيده بانكها افزود: با حل مشكل بانكها انتظار رشد پايه پولي و تقويت نقدينگي وجود دارد كه ميتواند منجر به افزايش قيمت ارز ش//ود. وي در ادامه كاهش نرخ بهره را نقطه كليدي براي اقتصاد كشور دانست و ادام//ه داد: در صورتي كه نرخ بهره به سطوح51 تا81 درصدبرسدتورمشتاب ميگيرد و به تبع آن بازار داراييها كه بورس را هم شامل ميشود با رونق مواجه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.