نماگر بورس منفي شد

Jahan e-Sanat - - News -

پس از چند روز پياپي رش//د در دماس//نج بازار سرمايه در اولين روز معامالت بورس تهران در اين هفته شاخص كل با روند كاهشي روبهرو شد و قيمت سهام اكثريت شركتها نيز افت كرد. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 88 واحد افت كرد و به رقم 81 هزار و 420 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل ه//موزن ب//ا افت 54 واحدي تا رقم 17 ه//زار و 765 واحدي پايين رفت. شاخص آزاد شناور نيز با افت 230 واحدي در تراز 89 هزار و 703 واحدي نشس//ت و ش//اخص بازار اول و دوم هر يك به ترتيب 8 و 485 واح//د افت كردند. نماد پااليش نفت بندرعباس، ملي صنايع مس ايران و گسترش نفت و گاز پارسيان هر يك به ترتيب با ‪48 88،‬ و 31 واحد تاثير فزاينده بيشترين نقش را در نوسانات صعودي بازار سرمايه داشتند اما در طرف مقابل فوالد مباركه اصفهان، فوالد خوزس//تان و صنعتي و معدني چادرملو سعي كردند نماگر بازار را در تراز پايينتري نگه دارند. در معامالت روز گذشته نمادهاي گروه فرآوردههاي نفتي، سهام شركتهاي گروه فرآوردههاي نفتي اكثرا روند رو به رشد را تجربه كردند، هرچند كه اين روند چندان زياد نبود. اما در گروه محصوالت شيميايي اكثريت نمادها روند كاهشي در قيمت پاياني را تجربه كردند. در گروه فلزات اساسي و استخراج كانههاي فلزي نيز اكثريت نمادها از جمله آنهايي كه حجم و ارزش معامالت بااليي داشتند با كاهش قيمت روبهرو شدند. عالوه بر اين خودروييها نيز وضعيت مشابهي داشتند و حتي اكثريت نمادهاي قندي وضعيت قرمز را تجربه كردند. ارزش معامالت بورس تهران روز گذشته به رقم 184 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن 580 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 53 هزار و 476 نوبت دادوستد بود. از جمله معامالت درونگروهي روز گذشته ميتوان دادوستدهايي در نمادهاي فوالد مباركه اصفهان و پتروشيمي شازند اشاره كرد. اين دو سهم روز گذشته جزو نمادهايي بودند كه بيشترين حجم و ارزش معامله را تجربه كردند. همچنين در جريان اين معامالت نماد معامالتي شركتهاي لبنيات پاستوريزه پاك، ايران مرينوس، بيمه آسيا، مهندسيحملونقلپتروشيمي،پتروشيميخارگپسازبرگزاريمجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي، پااليش نفت بندرعباس پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه مبني بر تقسيم سود نقدي، ارائه صورتهاي مالي حسابرس//ي شده بدون محدوديت نوسان قيمت بازگشايي شد. در ضمن نماد معامالتي حقتقدم شركت سيمان شمال با توجه به اعالم مهلت پذيرهنويسي، نماد معامالتي آهنگري تراكتورسازي ايران، كاشي تكسرام و معادن منگنز ايران پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بدون تقسيم سود نقدي، بدون محدوديت نوسان قيمت با استفاده از مكانيسم حراج تكقيمتي بازگشايي شدند. در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود، تعداد 234 هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 233 ميليارد ريال معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.