جابهجايي مديريتي در سازمان بورس

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

رييس س//ازمان بورس در حكمي س//عيد فالحپور را به عن//وان معاونت اجرايي اين س//ازمان منص//وب كرد. پيش از اين، احمد عراقچي اين سمت را برعهده داش//ت. به گزارش ايسنا، به تازگي پ//س از دعوت بانك مركزي از سيداحمد عراقچي براي حضور در اين نهاد پولي، وي از سمت خود استعفا داد. او سابقا معاونت اجرايي سازمان بورس را برعهده داش//ت. پس از اين استعفا، روز گذش//ته با حكم رييس س//ازمان بورس، سعيد فالحپور معاونت اجرايي سازمانبورسرابرعهدهگرفت.فالحپور دكتراي مديريت مالي دارد و هماكنون استاديار و عضو هيات علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران است. او سابقا رياستمركزپژوهش،توسعهومطالعات اسالمي سازمان بورس و اوراق بهادار را برعهده داشته است. در پي اين تغيير و تحوالت و با توجه به حضور عراقچي در بانك مركزي، شوراي عالي بورس، جعفر جمالي معاون حقوقي سازمان بورس را به عنوان عضو جديد هياتمديره اين سازمان منصوب كرده است. در حكم ش//اپور محمدي ب//راي فالحپور آمده است: »نظر به تعهد، تخصص و دانش جنابعالي به موجب اين حكم به سمت معاونت اجرايي منصوب ميشويد. اميد است با اتكال به خداوند متعال در جهت تحقق اصول قانونمداري و دستيابي به اهداف س//ازمان بورس و اوراق بهادار و اعتالي بازار سرمايه كشور در انجام امور محوله موفق باشيد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.