نابودی برندهاي ملي

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

كارخان//ه روغن نباتي جهان توس//ط ب//رادران احم//د غضنفر و اكب//ر غضنفر تاس//يس ش//د. اين كارخانه سال 1334 در تهران به ثبت رسيد و در سال 1336 شروع به توليد كرد. كارخانه روغن نباتي جهان در سال اول تاسيس روزانه پنج تن روغن نباتي توليد ميكرد و در سال 1356 روزي 200 تن توليد روغن نباتي داشت. اين كارخانه در اواخر سال 1364 توسط بنياد شهيد مستضعفان مصادره شد.

س//اختمان روغن نباتي جهان مربوط ب//ه دوره پهلوي اول اس//ت و در تهران، خيابان وحدت اس//المي، تقاطع خيابان پانزده خرداد واقع شده و اين اثر در تاريخ 25 مه//ر 1383 با ش//ماره ثبت 11199 بهعن//وان يكي از آث//ار ملي ايران به ثبت رسيده است.

پس از تعديل نيروي سال قبل تقريبا 135 نفر در كارخانه مشغول بودند كه در نتيجه استعفاي چند نفر ديگر در نهايت 125 نفر در كارخانه مش//غول به فعاليت بودن//د كه پس از تعطيلي در حال حاضر فقط پنج يا ش//ش نف//ر به عنوان نگهبان آن هم براي نگهداري از اموال مش//غول فعاليت هس//تند. به گفته يك منبع آگاه حدود 160 تن از روغن كارخانه توس//ط كارگران توقيف شده است. جهانازكجابهكجارسيد اين كارخانه ك//ه روزي با 600 كارگر چ//رخ تولي//د روغن نبات//ي را به گردش درميآورد با تعطيلي و تعديل نيروي مكرر ب//ه كمتر از 150 كارگر رس//يده بود و با ظرفيتي محدود به توليد ميپرداخت.

تعدادي از كارگران روغن نباتي جهان كه در آذرماه س//ال گذش//ته از كارخانه اخراج ش//ده بودند ب//راي گرفتن حق و حقوق خود از سنوات گرفته تا حق بيمه راه مراجع قضايي را در پيش گرفتند و با اخذ حكم توقيف اموال، دس//ت به خارج كردن مقادي//ري روغن از اي//ن كارخانه زدند.

مس//ووالن اين كارخانه نيز با تعطيل ك//ردن كارخانه باز ه//م كابوس بيكاري كارگ//ران را به واقعي//ت تبديل كردند تا اندك نيروهاي باقيمانده نيز خانهنشين شوند.

جهان يكي از قديميترين و بزرگترين كارخانههاي توليد روغن در ايران اس//ت. اين تعطيلي در راس//تاي تعطيلي شركت داروگر است چراكه بهگفته يك عضو سابق انجمن شويندگان توليپرس، توليدداور، كيوان و روغن جهان زيرمجموعه شركت داروگر هستند.

ناصر فغفوري، رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت اس//تان زنجان نيز دليل تعطيل//ي اي//ن كارخان//ه را توقيف اموال توس//ط 26 كارگر س//ابق اي//ن كارخانه عن//وان كرد و گفت: البته اين كارخانه به طور معمول بعد از يك دوره كاري نزديك به يك هفته تعطيل ميشد اما اين بار به دليل مشكل به وجود آمده تعطيلي آن به بيش از 10 روز به درازا كشيد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به اينكه تمام تالش خ//ود را براي بازگش//ايي كارخانه روغن جهان انجام ميدهيم، تصريح كرد: مواد اوليه در اين كارخانه موجود است و تالش ميكنيم به چرخه توليد بازگردد.

وي با بيان اينكه ضعفهاي مديريتي نيز در تعطيليه//اي اين كارخانه دخيل است، ابراز كرد: در وزارتخانه نيز موضوع اين كارخانه بررس//ي ش//ده و در استان زنجان براي آغاز به كار دوباره آن جلسهاي تشكيل ميشود.

فروردينماه امسال بود كه دبير انجمن روغن نباتي با تش//ريح دالي//ل تعطيلي كارخانه روغن جهان گفت: در حال حاضر صنعت داراي برنامه ميانمدت يا بلندمدت نيست و همين مساله باعث شده مشكالتي در بخش توليد ايجاد شود.

داريوش محمودي در گفتوگو با فارس اظهار كرده بود: كارخانه روغن جهان يكي از قديميترين كارخانههاي كش//ور است كه با مش//كالتي مانند عدم بهروزرساني تكنولوژي توليد، كمبود نقدينگي و تامين سرمايه مورد نياز روبهرو شده است.

وي گفت: در سال 94 حدود 35 هزار ت//ن روغ//ن نباتي در كارخان//ه جهان به توليد رس//يد كه اين رقم در سال 95 به 12 هزار تن رسيد و به طور متوسط توليد اين كارخانه ماهانه هزار تن بوده است كه تفاوت زيادي با تعطيلي ندارد.

دبير انجمن روغن نباتي با بيان اينكه كارخان//ه جهان گزارش//ي در مورد توليد س//الجاري خود به انجم//ن روغن ارائه نكرده اس//ت، گفت: بايد از كارخانههاي قديمي حمايت ش//ود ت//ا بتوانيم عالوه ب//ر تامي//ن نياز داخ//ل به ص//ادرات نيز بپردازيم.

محم//ودي توضيح داد: در حال حاضر سه ميليون تن ظرفيت نصب شده توليد روغن نباتي در كشور داريم اما فقط 1/5 ميلي//ون تن توليد ميش//ود كه به اندازه نياز كشور است.

وي ادامه داد: در چنين شرايطي امكان عرض//ه 007هزار تن روغن نباتي در بازار عراق براي ما وجود دارد اما بازار اين كشور در دست شركتهاي تركيهاي است.

محمودي ادامه داد: در تركيه دو برند مهم توليد روغن وجود دارد در حالي كه در اي//ران 30 كارخانه داريم كه صادرات آنها نيازمند ساماندهي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.